Augstākā tiesā 26.februārī atcēla Latgales apgabaltiesas 2015.gada 28.septembra spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta SIA „Dautkom TV” prasība pret SIA „Semillions”, SIA „Micro News”, izdevuma „Naša Gazeta” galveno redaktori un SIA „Storno S” par goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un atlīdzības (mantiskās kompensācijas) piedziņu par morālo kaitējumu (Lieta SKC-23/2018; C12096213). Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

SIA „Dautkom TV” 2013.gada 8.janvārī cēla prasību pret SIA „Semillions” un izdevuma „Naša Gazeta” galveno redaktori, lūdzot atzīt laikraksta „Naša Gazeta” 2012.gada 2.augusta izdevumā rakstā „TUMŠIE DARBI. Kā viņi izšķiež pilsētas naudu: atklājās jauni fakti, kas apstiprina Lāčplēša & Ko mahinācijas. Daugavpils apgaismojums: kur aizgāja pilsētas nauda jeb Vēl viena Lāčplēša & Ko afēra” (turpmāk – raksts) publicētās ziņas par nepatiesām, uzdot SIA „Semillions” publicēt laikrakstā atvainošanos un piedzīt no SIA „Semillions” prasītājas labā atlīdzību (mantisko kompensāciju) par prasītājas goda un cieņas aizskaršanu 2500 Ls, kā arī visus tiesāšanās izdevumus. 2014.gada 8.janvārī prasītāja lūdza precizēt prasību, norādot, ka par jauno laikraksta izdevēju kļuvusi SIA „Micro News”.

Gan Daugavpils tiesa, gan vēlāk apelācijas instances tiesa – Latgales apgabaltiesa atzina, ka rakstā paustā ziņa – „apgaismojuma tīkla balsti (pārejot Sadzīves pakalpojumu kombināta pārraudzībā) kaut kā, pilsētniekiem nemanot, pārvērtās par „DautKoma” televīzijas kabeļa balstiem, nesaprotamā veidā apvienojot municipālās vajadzības ar monopolista labumu” – ir nepatiesa. Latgales apgabaltiesa arī secināja, ka tiesas prāvas laikā par laikraksta redakciju ir kļuvusi SIA „Storno S”, kura tādēļ pieaicināma par līdzatbildētāju. Ar savu spriedumu Latgales apgabaltiesa uzlika SIA „Storno S” pienākumu atsaukt laikrakstā „Naša Gazeta” publicētās nepatiesās ziņas, publicēt tajā redaktora atvainošanos, kā arī samaksāt prasītājam par tā goda un cieņas aizskārumu kompensāciju 700 euro apmērā un segt tiesāšanās izdevumus 816,89 euro apmērā. SIA „Storno S” atbildības pienākumu apgabaltiesa pamatoja ar apstākli, ka minētā komercsabiedrība ir laikraksta „Naša Gazeta” redaktore. Vienlaikus no lietas materiāliem izriet, ka uz SIA „Storno S” vārda reģistrētais laikraksts „Naša Gazeta” reģistrēts pēc raksta publicēšanas, proti, neraugoties uz nosaukumu sakritību, tas ir cits izdevums.

Augstākā tiesa secina, ka uz SIA „Storno S” vārda reģistrētais laikraksts „Naša Gazeta” pirmšķietami nevar atbildēt par strīdus raksta publikāciju, jo tā ir notikusi citā izdevumā un pirms minētā laikraksta reģistrācijas. Tādējādi pārsūdzētajā spriedumā nav pietiekami izvērtēts, vai prasība vērsta pret īsto atbildētāju.

 Tāpat Augstākā tiesa secina, ka, pieaicinot SIA „Storno S” kā līdzatbildētāju lietā tikai apelācijas instances tiesā, kura bija pēdējā instance ar pilnu jurisdikciju izskatīt visus faktiskos un tiesiskos jautājumus, pēc būtības nav uzklausījusi minēto atbildētāju.

Attiecībā uz raksta izvērtējumu Augstākā tiesa norāda, ka apelācijas instances tiesa nav to veikusi pienācīgi, jo, nosakot iespējamo uzņēmuma reputācijas aizskārumu, tiesai jāņem vērā tādi apstākļi kā, piemēram:

  • vai publikācija ir jomā, kas skar komercsabiedrības kā juridiskās personas reputāciju;
  • vai publikāciju veicināja pašas komercsabiedrības rīcība vai prakse;
  • vai publikācija ir par sabiedrībai aktuālu jautājumu;
  • vai publikācijas avoti ir ticami;
  • vai izteiksmes forma nav nesamērīgi aizskaroša;
  • ja kompensācija ir jāmaksā izdevējam, vai viņš varēja ietekmēt publikācijas saturu;
  • ja laikraksts noskaidrojis, ka publikācijā aprakstītie fakti nav patiesi, vai ir laikus mēģinājis atsaukt izplatīto informāciju;
  • vai noteiktā kompensācijas summa nav pārmērīgi liela vai maza.

Konkrētajā lietā apelācijas instances tiesa šādu izvērtējumu nebija veikusi, kaut gan tam var būt izšķirīga nozīme, vērtējot iespējamo komercsabiedrības reputācijas aizskārumu.

 

Informāciju sagatavoja Rihards Gulbis, Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks