Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros februārī pievienoti divpadsmit Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

Tēzes:
1. Ja tiesvedības laikā miris sabiedrības valdes loceklis, pret kuru celta prasība par zaudējumu piedziņu Maksātnespējas likuma 72.1 panta kārtībā, šāda saistība mantiniekiem nepāriet.

2. Ja tiesvedības laikā miris sabiedrības valdes loceklis, pret kuru celta prasība par zaudējumu piedziņu, tiesa neaptur tiesvedību, jo valdes locekļa darbības personiskais raksturs nepieļauj no šīs tiesiskās attiecības izrietošo tiesību pārņemšanu.

 

Tēze:
Kopīpašniekam nav prasības tiesību apstrīdēt ķīlas tiesības nostiprinājumu zemesgrāmatā uz citam kopīpašniekam piederošo domājamo daļu.

 

Tēze:
Komercsabiedrības un tās dalībnieka atbildības norobežošana nevar būt aizsegs dalībnieka apzinātu darbību veikšanai, lai izvairītos no saistību izpildes, apejot likumu.

Strīdā par uzturlīdzekļu apmēra noteikšanu, izvērtējot uzturlīdzekļu maksātāja spējas un mantas stāvokli, tiesai ir jāņem vērā arī tie ienākumi, kurus personai nav objektīvu šķēršļu iegūt no tās pilnībā kontrolētas komercsabiedrības.

 

Tēzes:
Ierobežojumi un taisnīga atlīdzība saprātīgā termiņā, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām

Ja nekustamā īpašuma atsavināšanas sabiedrības vajadzībām procesa laikā zemes īpašniekam ir liegta jēgpilna rīcība ar īpašumu, kura atsavināšana var notikt jebkurā brīdī, tad šāda situācija rīcības ar īpašumu ierobežojumu dēļ ir pielīdzināma faktiskai īpašuma atsavināšanai.

Valsts bezdarbība, nedodot taisnīgu atlīdzību saprātīgā termiņā, nav attaisnojama. Kad samaksas pienākums nav izpildīts laikus, sagaidāmās peļņas atrāvums kā zaudējums tiek saistīts ar atlīdzību par sveša kapitāla lietošanu, kā to paredz Civillikuma 1788.pants.

Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija, ja valsts noteikusi īpašuma izmantošanas ierobežojumus

Ja zeme paredzēta individuālo dzīvojamo māju apbūvei, bet apbūves tiesība ir tikusi ierobežota, tad, atsavinot nekustamo īpašumu sabiedrības vajadzībām, par publiskās infrastruktūras izbūves izpētei rezervēto zemi samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis kompensējams par laiku, kad zemi nevarēja izmantot paredzētajam mērķim. Nekustamā īpašuma nodoklis ir kompensējams arī par laiku, kad zemes lietošanas faktiskie ierobežojumi sasniedza tādu līmeni, ka tie pēc būtības pielīdzināmi īpašuma atsavināšanai.

 

Tēze:
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.pantā minētajām valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonām (darbiniekiem) var izmaksāt atlaišanas pabalstu vienīgi šā likuma 17.pantā noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Apstāklis, ka darba devēja uzteikumā norādīts citādi, nevar būt pamats tāda pabalsta izmaksāšanai, kas neatbilst likuma prasībām.

 

Tēze:
Trešajai personai var liegt Komerclikuma 12.panta otrajā daļā nostiprinātās komercreģistra ierakstu publiskās ticamības aizsardzību tikai tad, ja ir pierādīts, ka tā zināja faktiskā tiesiskā stāvokļa neatbilstību komercreģistra ierakstam. (Judikatūras maiņa)

 

Tēze:
Ievērojot Civillikuma 89. panta trešajā daļā un 91. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto surogācijas principu, atbilstoši kuram izšķiroša nozīme ir nevis atvietotā un jauniegūtā mantiskā labuma izmantošanas mērķu līdzībai, bet gan jauniegūtā mantiskā labuma iegūšanā izlietoto līdzekļu izcelsmei no laulātā atsevišķās mantas, apstāklis, ka īpašums iegūts laulības laikā un izmantots kā ģimenes mājoklis pats par sevi nerada pamatu šī īpašuma kļūšanai par laulāto kopīgās mantas objektu. Izšķiroša nozīme ir strīdus īpašuma iegūšanā izlietoto līdzekļu izcelsmei.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)