Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros martā pievienoti piecpadsmit Civillietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Ja kasācijas instances tiesa atcēlusi spriedumu uz tā pamata, ka nav pienācīgi izvērtēti lietas apstākļi, tad tas nenozīmē, ka, skatot lietu atkārtoti, jāvērtē tikai tie apstākļi, kuri netika izvērtēti atceltajā spriedumā un ka nākamajam spriedumam ir jābūt ar pretēju iznākumu. Apstākļi joprojām jāvērtē visi un loģiskā kopsakarā, un tikai no tā var izrietēt secinājumi par vienas vai otras puses pozīcijas pamatotību.

Tēze:
Prejudiciālās atzīšanas prasības par juridisko attiecību pastāvēšanu vai nepastāvēšanu priekšmets neietilpst Civilprocesa likuma 1.panta tvērumā un tādēļ personai nav subjektīvo tiesību tādu prasību celšanai tiesā.

Tēze:
Tiesiskās aizsardzības procesam raksturīga atkāpšanās no prasības kārtībai raksturīgā sacīkstes principa. Tiesai šādā vienpusējā procesā ir tiesības pēc savas iniciatīvas pārbaudīt tos lietas apstākļus, par kuriem tai radušās šaubas iesniegtā pieteikuma kontekstā.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)