Augstākās tiesas Civillietu departaments 2017.gada 8.novembrī apturēja tiesvedību lietā SIA „Ķipars AI” prasībā pret likvidējamo AS „Latvijas Krājbanka” par maksājuma rīkojuma izpildi un nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai jautājumu par Eiropas Savienības tiesību normu iztulkošanu prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Eiropas Savienības Tiesas praksē līdz šim nav sniegta interpretācija par Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 19.maija Direktīvas 98/26/EK normām attiecībā uz pārveduma rīkojuma ievadīšanas sistēmā brīdi un maksātnespējas procedūras ietekmi uz pārveduma rīkojumu. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

Augstākā tiesa lietu izskata sakarā ar likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka” maksātnespējas procesa administratora „KPMG Baltics” SIA pārstāvju kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2014.gada 22.aprīļa spriedumu SIA „Ķipars AI” prasībā pret likvidējamo AS „Latvijas Krājbanka” par maksājuma rīkojuma izpildi.

Lietā ir izšķirams jautājums, vai privātpersonas kredītiestādei dots maksājuma rīkojums, kāds ir izskatāmajā lietā, ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 19.maija Direktīvas 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Direktīvu 2009/44/EK, tvērumā.

Lietas faktiskie apstākļi:

Prasītājai SIA „Ķipars AI” bija atvērts norēķinu konts bankā AS „Latvijas Krājbanka”. Prasītāja 2011.gada 17.novembrī rakstveidā iesniedza bankai maksājuma rīkojumu par naudas pārskaitījumu uz prasītājas kontu bankā AS „Swedbank”. Maksājuma rīkojums parakstīts gan no prasītājas, gan bankas darbinieka puses un tajā kā valutēšanas datums norādīts 2011.gada 21.novembris. Maksājuma rīkojums 2011.gada 17.novembrī tika ievadīts sistēmā. Tāpat 2011.gada 17.novembrī prasītāja iesniedza bankai rīkojumu par konta slēgšanu, kurā norādīts, ka konta atlikums ir 0 EUR. Rīkojums par konta slēgšanu parakstīts gan no prasītājas, gan bankas darbinieka puses. Nauda prasītājas kontā 2011.gada 17.novembrī tika norakstīta, taču prasītājas maksājuma rīkojums netika izpildīts līdz galam.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2011.gada 17.novembrī plkst. 17.40 pieņēma lēmumu Nr.277 „Par tiesību, darbības un noguldījumu saistību izpildes ierobežojumu noteikšanu un pilnvarnieka iecelšanu akciju sabiedrībai „Latvijas Krājbanka””, saskaņā ar kuru bankai noteikts aizliegums veikt debeta operācijas jebkurā valūtā par summu, kas pārsniedz 100 000 EUR.

Nauda 2011.gada 21.novembrī tika atgriezta atpakaļ prasītājas kontā.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv