Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 15 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

Informācija par atsevišķām lietām:

 

1)      Civillietu departaments 13.novembrī rakstveida procesā skatīs prasītājas – „BTA Insurance Company” – kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret apdrošināšanas akciju sabiedrību „Baltijas Apdrošināšanas Nams” par zaudējumu piedziņu saistībā ar izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību. 

Lietā ir strīds par to, vai gadījums, kad automašīnu stāvvietā esoša transportlīdzekļa pasažieris, atverot automašīnas durvis, ir sabojājis blakus stāvošo transportlīdzekli, ir uzskatāms par apdrošināšanas gadījumu Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma izpratnē. (Lieta SKC-96/2017).

 

2)      Civillietu departaments 14.novembrī paplašinātā tiesas sastāvā rakstveida procesā skatīs prasītājas kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret darba devēju un piedzīta neizmaksātā darba alga, piemaksa par papildus darba izpildi un morālā kaitējuma atlīdzība un atzīts, ka darba devēja ir pārkāpusi Darba likuma 9.pantā noteikto aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas.

Lietas ietvaros risināms jautājums par to, vai darbiniekam ir tiesības celt tiesā prasību par pārbaudes laikā izdarīta darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu saistībā ar Darba likuma 9.pantā noteiktā nelabvēlīgo seku radīšanas aizlieguma pārkāpumu. (Lieta SKC-762/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396

e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv