Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.

Informācija par atsevišķu lietu:

Civillietu departaments 29.decembrī rakstveida procesā izskatīs Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības virsprokurora protestu par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas lēmumu zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas pieteikumā par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda.

Protestā virsprokurors norāda, ka, apstiprinot zvērinātas tiesu izpildītājas pieteikumu, tiesa nav ievērojusi pieteikuma izskatīšanas laikā spēkā esošo Civilprocesa likumā noteikto kārtību, jo par lietas izskatīšanu netika paziņots personai, kuras labā uz attiecīgo nekustamo īpašumu ierakstīta aizlieguma atzīme. Tāpat tiesa vienlaikus ar izsoles akta apstiprināšanu nepamatoti nolēma dzēst zemesgrāmatā uz tiesas nolēmuma pamata ierakstītu prasības nodrošināšanas atzīmi, jo šādas atzīmes dzēšana pēc būtības ir prasības nodrošinājuma atcelšana, ko saskaņā ar Civilprocesa likuma 144.pantu var izdarīt tikai tā pati tiesa, kas pieņēmusi lēmumu par prasības nodrošināšanu, un tikai pēc puses lūguma. Izņēmums ir tās atzīmes, kuras zaudējušas nozīmi.

Lietā izšķirams turpmākai Civilprocesa likuma 613.panta pareizai piemērošanai nozīmīgs jautājums par zemesgrāmatā prasības nodrošināšanai ierakstītās aizlieguma atzīmes tiesisko dabu un dzēšanas pieļaujamību, apstiprinot nekustamā īpašuma izsoles aktu. (Lieta SPC-27/2017).

 

Baiba Kataja: Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv