Augstākās tiesas Civillietu departaments30.jūnijā atstāja negrozītu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015.gada 14.jūlija spriedumu, ar kuru prasības lietā pret Latvijas valsti LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu tiesa par labu prasītājai piedzina kompensāciju 133 788,42 euro, likumiskos procentus par laiku no 1997.gada 1.marta līdz 2015.gada 1.jūnijam 133 718,42 euro, tiesas izdevumus 3034,33 euro, ar lietas vešanu saistītos izdevumus 4341,49 euro, bet pavisam kopā 274 812,66 euro.

Prasītāja prasību par kompensācijas un nokavējuma procentu piedziņu Rīgas apgabaltiesā iesniegusi 2007.gada februārī, pēc tam, kad 1999.gadā viņai apstiprinātas mantojuma tiesības uz zemes gabalu 2,9501 ha platībā Rīgas rajona Mārupes pagastā. Iepriekšējai zemes īpašniecei īpašuma tiesības uz minēto zemesgabalu nostiprinātas 1995.gada februārī. 1997.gada 5.februārī Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu „Par zemes īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām VAS „Rīga” teritorijā”, kas paredzēja atsavināt bijušo īpašnieku un to mantinieku zemes īpašumus. Prasītājas nekustamais īpašums tika iekļauts atsavināmo zemju sarakstā un atlīdzība par atsavināmo zemi vienpusēji noteikta Ls 422,16 apmērā.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2008.gada 27.augustā prasību noraidīja.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta bija apturējusi lietā tiesvedību, lai vērstos ar pieteikumu Satversmes tiesā par 1997.gada 5.februāra likuma „Par zemes īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām valsts lidostu uzņēmuma „Rīga” teritorijā” 1.pielikuma 9.punktā noteiktās atlīdzības Ls 422,16 par nekustamā īpašuma „Tauriņi” atsavināšanu un Augstākās padomes 1992.gada 15.septembra lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" spēkā stāšanās kārtību"" 2.punkta otrajā daļā ietvertā regulējuma, kas attiecas uz E. L. kā personu, kurai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Tauriņi” uz 1996.gada 19.decembra grozījumu pieņemšanas brīdi Augstākās padomes 1992.gada 15.septembra lēmumā jau bija atsavinātas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 105.pantam un Konvencijas Pirmā protokola 1.pantam.

 

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

67020396