Senāta Civillietu departaments 12.oktobrī ar rīcības sēdes lēmumu atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību prasības lietā pret SIA “TV NET” (TV NET) saistībā ar TV NET publicētu viedokļrakstu par operas telpu izīrēšanu Krievijas mākslinieka privāta pasākuma rīkošanai 2014.gada 29.jūlijā. Šādu lēmumu Senāts pieņēma jo, izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, senatoru kolēģijai nebija acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs, kā arī izskatāmajai lietai nav būtiskas nozīmes vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar Senāta lēmumu stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas 2021.gada 10.jūnija spriedums, ar kuru prasība noraidīta. Senāta lēmums nav pārsūdzams.

Iepriekš Senāts lietu kasācijas kārtībā skatīja šī gada 9.februārī, kad atcēla Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 23.decembra spriedumu, ar kuru prasība daļēji tika apmierināta. Senāts toreiz norādīja, ka novērtējot, vai ir pārkāptas pieļaujamās kritikas robežas, tiesai bija jānoskaidro, ar kādu mērķi atsevišķi vārdi vai vārdkopas rakstā ir lietoti, ko tiesa nav darījusi. Spriedumā nav veltīta uzmanība strīdus publikācijas žanram un rakstā lietotajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem (hiperbolām, metaforām utt.), izsakot asu nosodījumu un kritiku par konkrētajos faktiskajos apstākļos notikušu Latvijas mākslas un kultūras simbola – operas nama lielās zāles – iznomāšanu par samaksu Krievijas Federācijas pilsonim privāta pasākuma – dzimšanas dienas svinību – rīkošanai.

2014.gada 7.novembrī Valsts SIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” (pirms nosaukuma maiņas – „Latvijas Nacionālā opera”) un trīs tās bijušie valdes locekļi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā cēla prasību pret SIA „TV NET” par atvainošanos un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu par goda un cieņas aizskaršanu. Prasītāji lūdza tiesu uzlikt SIA „TV NET” pienākumu publicēt atvainošanos par VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” un tās valdes locekļu goda un cieņas aizskaršanu interneta portāla www.tvnet.lv sadaļas „Viedokļi” rubrikā „TVNET komentārs”, piedzīt mantisko kompensāciju par goda un cieņas aizskaršanu 129 873 euro VSIA „Latvijas Nacionālā opera un balets” un 1 euro katram prasītājam, kā arī piedzīt tiesāšanās izdevumus un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai.

Senāta lēmums. Lieta Nr. SKC-1144/2021 (C30292615)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv