Senāta Civillietu departaments 23.augustā nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību valsts amatpersonas (tiesneša) prasības lietā pret AS „Swedbank” par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma atlīdzības piedziņu. Līdz ar Senāta lēmumu stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas 2021.gada 8.aprīļa spriedums, ar kuru prasība apmierināta daļēji un AS „Swedbank” uzlikts pienākums iesniegt Latvijas Republikas Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājam iesniegumu, kas satur norādi, ka iepriekš bankas sniegtās ziņas Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājai ir bijušas nepatiesas. No atbildētājas par labu prasītājam piedzīta arī mantiska kompensācija par goda un cieņas aizskārumu 1000 euro un tiesāšanās izdevumi.

Senatoru kolēģija secināja, ka apelācijas instances tiesa, izskatot lietu atkārtoti, nav pieļāvusi procesuālus pārkāpumus un materiālo tiesību normu uz lietas apstākļiem attiecinājusi pareizi, ņemot vērā šajā lietā Senāta iepriekšējā 2020.gada 25.novembra nolēmumā dotos Civillikuma 2352.1 panta normas piemērošanas aspektus.

Izskatāmajā lietā bija jāizspriež, vai AS „Swedbank”, savulaik vēršoties ar rakstisku iesniegumu pie Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājas, ir aizskārusi prasītāja – tiesneša – godu un cieņu.

Senāta lēmums. Lieta Nr. SKC-919/2021, C28330013

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv