Senāta Civillietu departaments 18.maijā, izskatot bijušā “Parex banka” valdes locekļa kasācijas sūdzību un SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA „REAP” un akciju sabiedrības „Reverta” pretsūdzību par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2021.gada 25.janvāra spriedumu, nolēma neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Senatoru kolēģija atzina, ka tai nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums.

Ar Latgales apgabaltiesas 2021.gada 25.janvāra spriedumu SIA “REAP” un SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” prasība pret bijušajiem bankas valdes locekļiem par zaudējumu, kompensācijas un līgumsoda piedziņu apmierināta daļēji, no abiem solidāri SIA “REAP” labā piedzenot kompensāciju 117 671 498,74 euro. Prasība daļā par līgumsoda piedziņu 6 471 932,43 euro apmērā noraidīta. No bijušajiem valdes locekļiem solidāri SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” labā piedzīta atlīdzība par nodarītajiem zaudējumiem 6 664 623,42 euro. Noraidīts SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” prasījums daļā par 10 718 080,72 euro atrautās peļņas piedziņu. Ar Latgales apgabaltiesas spriedumu noraidīta abu bijušo valdes locekļu pretprasība pret likvidējamo AS “Reverta”, SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, Latvijas Republikas Finanšu ministriju un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” par līguma punktu atzīšanu par spēkā neesošiem. No abiem biijušajiem valdes locekļiem par labu SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” labā nolemts piedzīt tiesāšanās izdevumus 188 263,81 euro no katra, savukārt SIA “REAP” labā – tiesāšanās izdevumus 449 938,26 euro no katra. Tāpat no atbildētājiem piedzīti ar lietas vešanu saistītie izdevumi.

Valsts AS “Privatizācijas aģentūra” (tagad - SIA „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”) un AS „Reverta” (līdz 2012. gada 10. maijam nosaukums AS „Parex banka”, pašlaik prasībā pēc tiesību pārņemšanas – SIA “REAP”) 2011. gada 2. decembrī iesniedza tiesā prasību un pēc prasības precizēšanas lūdza piedzīt solidāri no bijušajiem valdes locekļiem zaudējumus 17 382 704,14 euro valsts AS „Privatizācijas aģentūra” labā, kompensāciju 117 671 498,74 euro  un līgumsodu 6 471 932,43 euro AS „Parex banka” labā.

Lieta Nr. SKC-740/2021 (C04514211).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv