Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros augustā pievienoti seši Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienoti klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Cietušajam ir tiesības iesniegt tiesā rakstveida liecības. Saņemot cietušā rakstveida liecības, tiesai jāpārbauda, vai tieši cietušais ir uzrakstījis un parakstījis minētās rakstveida liecības un tad, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma prasībām, jāizvērtē, vai ir tiesisks pamats pievienot šīs rakstveida liecības lietai, vai arī tās nav pievienojamas lietai un vērtējamas.

Bez tiesiska pamatojuma atsakot pieņemt un vērtēt cietušā pašrocīgi rakstītās liecības, apelācijas instances tiesa pārkāpj Kriminālprocesa likuma 15.pantu, kas ir atzīstams par Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu šā likuma 575.panta trešās daļas izpratnē.

Tēze:
Ja smagas sekas ir noziedzīga nodarījuma objektīvās puses pazīme, nodarījuma radīto kaitīgo seku atbilstība likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 24.pantā noteiktajiem kritērijiem, kas raksturo smagas sekas, pati par sevi nav sodu ietekmējošs apstāklis, ja vien papildus nav saskatāmi arī citi kaitīgās sekas raksturojoši elementi.

 

Tēze:
Procesuālos izdevumus – samaksu par tulka darbu – sedz no valsts līdzekļiem.  Piedzenot no apsūdzētā samaksu par tulka darbu, tiek pieļauts Kriminālprocesa likuma 368.panta piektās daļas, kurā noteikts izņēmums no vispārējā principa par procesuālo izdevumu piedziņu no notiesātajiem, pārkāpums.

 

Tēze:
Uzņēmējdarbība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem atzīstama par uzņēmējdarbību, kuras veikšanai nepieciešama speciāla atļauja (Krimināllikuma 207.pants), nevis aizliegtu uzņēmējdarbību (Krimināllikuma 208.pants).

Tēze:
Konstatējot valsts amatpersonas tīšas darbības vai bezdarbību, kas izraisījusi smagas sekas – materiālu zaudējumu lielā apmērā –, nodarījums kvalificējams saskaņā ar Krimināllikuma 317., 318. vai 319.panta trešo daļu. Būtiska kaitējuma konstatēšana šajā gadījumā nav nepieciešama, jo smagas sekas aptver būtisku kaitējumu.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)