Augstākās tiesas mājaslapas Tiesu prakses sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros maijā pievienoti septiņi Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienots klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Par Krimināllikuma 213.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma pabeigšanas brīdi atzīstams tiesas konstatēts maksātnespējas stāvoklis, ar kuru radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas interesēm.

Tēze:
Apsūdzētā tiesības vienošanās procesā saistībā ar mantu, kas atzīstama par noziedzīgi iegūtu, un iespējamo rīcību ar to tiek nodrošinātas, pienācīgi informējot apsūdzēto par šiem apstākļiem, proti, nosūtot apsūdzētajam vai viņa pārstāvim ierosinājuma par noslēgtās vienošanās apstiprināšanu kopiju, kurā norādīta manta, kas atzīstama par noziedzīgi iegūtu, un iespējamā rīcība ar to. Apsūdzētais līdz lietas izskatīšanai var izteikties par šiem jautājumiem, īstenojot Kriminālprocesa likuma 435.pantā paredzētās tiesības.

Tēze:
Kriminālprocesa likumā ietvertā prasība par sprieduma pamatotību ir saistīta ar sprieduma satura pareizību pēc būtības un attiecas uz tiesas atzinumiem, motīviem un nolēmumiem spriedumā. Visiem tiesas atzinumiem par noziedzīgā nodarījuma apstākļiem, kurus tiesa ietvērusi pierādītā noziedzīgā nodarījuma aprakstā, jābūt pamatotiem ar lietā iegūtajiem pierādījumiem atbilstoši Kriminālprocesa likuma 124.panta piektajā daļā norādītajam pierādīšanas standartam.

 

Pievienoti klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)