Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros oktobrī pievienoti septiņi Krimināllietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).

 

Pievienots klasifikatoros ar virsrakstu un tēzēm

 

Tēze:
Tiesa apstiprina noslēgto vienošanos Kriminālprocesa likuma 543.pantā paredzēto nosacījumu apjomā, tostarp arī par procesuālo izdevumu atlīdzību. Kriminālprocesa likuma 543.panta ceturtajā daļā paredzētā norma, kas ļauj atsevišķos gadījumos tiesai izdarīt precizējumu vienošanās protokolā, nepasliktinot apsūdzētā stāvokli, neparedz procesuālo izdevumu atlīdzības izlemšanu. Proti, ja vienošanās neparedz procesuālo izdevumu atlīdzību, t.i., izdevumu piedziņu no apsūdzētā par izņemtā transportlīdzekļa nogādāšanu un glabāšanu Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūrā, tad tāda tiesā papildus nav nosakāma.

Tēze:
Ja apsūdzētā apelācijas sūdzībā norādīts uz iespējamu tiesību uz aizstāvību pārkāpumu, ko pieļāvuši aizstāvji, apelācijas instances tiesai jāizvērtē, vai  aizstāvji ir pildījuši Kriminālprocesa likuma 86.pantā noteiktos pienākumus un vai apsūdzētā intereses nav bijušas pretrunā ar aizstāvju interesēm, par ko ir norādīts Kriminālprocesa likuma 87.panta pirmās daļas 3.punktā. Tas vien, ka apsūdzētajam ticis pieaicināts valsts nodrošināts aizstāvis, neliecina par to, ka aizstāvja pieaicināšana ir garantējusi apsūdzētā efektīvu aizstāvību un nav pieļauts apsūdzētā tiesību uz aizstāvību pārkāpums.

Tēze:
Lai noskaidrotu vainīgā nodoma saturu, jāpamatojas uz izdarītā noziedzīgā nodarījuma apstākļu kopumu, īpaši ņemot vērā nozieguma izdarīšanas veidu un rīkus, brūču un citu miesas bojājumu daudzumu, raksturu un lokalizāciju, vainīgā noziedzīgo darbību pārtraukšanas iemeslu un viņa rīcību pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, kā arī izvērtējot vainīgā un cietušā attiecības pirms noziedzīga nodarījuma izdarīšanas un citus apstākļus, kas var liecināt par vainīgā nodomu. Uz vainīgā tiešu nodomu attiecībā pret nāvi var norādīt dzīvībai izteikti bīstama veida, rīku un līdzekļu, piemēram, nāvējoša fiziska spēka, aukstā ieroča, asa vai smaga priekšmeta un tamlīdzīga noziedzīga rīka, kas tūlīt spēj sagādāt nāvi, izmantošana. Tādējādi noziedzīgā nodarījuma apstākļu kopuma noskaidrošana un pierādīšana ir priekšnoteikums vainīgās personas nodoma atklāšanai.

 

Pievienots klasifikatoros tikai ar virsrakstu (bez tēzēm)