Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Vienā lietā saņemta gan kasācijas sūdzība, gan protests. Vienu lietu izskatīs mutvārdu procesā sakarā ar pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 15.februārī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Latgales apgabaltiesas lēmumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētais.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 219.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņš norādīja nepatiesas ziņas likumā noteiktajā mantiska rakstura deklarācijā, proti, nepatiesas ziņas par ienākumiem lielā apmērā. Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu apsūdzētajam noteikts sods – piespiedu darbs uz 200 stundām.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā 1.instances tiesas spriedumu atstājusi negrozītu.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā vainīgumu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā.  (Lieta Nr.SKK-95/2019)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv