Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 26.maijā mutvārdu procesā izskatīja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kasācijas sūdzību par Zemgales apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta VID pieteiktā kaitējuma kompensācija lietā par nelikumīgām darbībām ar akcīzes precēm. AT nolēma atcelt apelācijas instances tiesas lēmumu daļā par VID pieteiktās kaitējuma kompensācijas 1021,85 euro noraidīšanu un lietu atceltajā daļā nosūtīt jaunai izskatīšanai Zemgales apgabaltiesā. Augstākā tiesa atzina, ka apstāklis, ka alkoholiskajam dzērienam nav noskaidrota izcelsme un tam nav akcīzes markas, nevar būt par pamatu personas, kura veic ar šāda veida akcīzes preci likumā „Par akcīzes nodokli” 33.panta otrajā un trešajā daļā norādītās darbības, atbrīvošanai no kriminālprocesā pieteiktās kaitējuma kompensācijas, kura pamatota ar likuma „Par akcīzes nodokli” normām, piedziņas. Tiesai, izskatot lietu no jauna, jāizlemj jautājums par kriminālprocesā pieteikto kaitējuma kompensāciju.

Pārējā daļā, proti, daļā ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu tabakas izstrādājumu nelikumīgā uzglabāšanā bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām un alkoholiskā dzēriena – 76,4 litru etilspirta – glabāšanā, spriedums atstāts negrozīts un stājies spēkā. Par šiem noziedzīgajiem nodarījumiem apsūdzētajam galīgais sods noteikts piespiedu darbs uz 180 stundām un piedzīta 2773,01 euro kaitējuma kompensācija saistībā ar tabakas izstrādājumu nelikumīgu glabāšanu.

Saskaņā ar likuma „Par akcīzes nodokli” 33.panta piektās daļas nosacījumiem akcīzes preču konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem akcīzes preču apritē neatbrīvo konkrēto personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”.

Augstākā tiesa norāda, ka līdz šim pastāvēja dažāda tiesu prakse krimināllietās, atzīstot personas par vainīgām par darbībām ar nelikumīgiem alkoholiskajiem dzērieniem, jautājumā par valstij nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu.

Akcīzes nodokļa piemērošanas režīmu regulē Eiropas Padomes direktīva 2008/118/EK un nacionālajās tiesībās „Likums par akcīzes nodokli”.

Augstākā tiesa atzīmē, ka no minētās direktīvas un „Likuma par akcīzes nodokli” noteikumiem neizriet nosacījums, ka nelegāls alkoholiskais dzēriens nav atzīstams par akcīzes nodokļa objektu.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv