Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 25.novembrī pilnībā noraidīja prasītāju prasību pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā, AS „Reverta”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un VAS „Privatizācijas aģentūra” par 2008.gadā slēgto Ieguldījuma līgumu. Tiesa piedzina no Valērija Kargina, Viktorija Krasovicka, Georgija Krasovicka un Aleksandras Krasovickas ar lietas vešanas saistītos izdevumus - par labu Latvijas Republikas Finanšu ministrijai 7500 euro no katra, par labu AS „Reverta” 7500 euro no katra, par labu VAS „Privatizācijas aģentūra” 7500 euro no katra un par labu VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (iepriekš - VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”) 6951,68 euro no katra. Pilns spriedums tiks sastādīts 9.decembrī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

AT Civillietu tiesu palāta lietu izskatīja sakarā ar prasītāju apelācijas sūdzībām Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru arī tika noraidīta prasība pret Latvijas Republiku Finanšu ministrijas personā, AS „Reverta”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un VAS „Privatizācijas aģentūra” par 2008.gada 10.novembra Ieguldījuma līguma un 2008.gada 2. un 3.decembra Vienošanās par grozījumiem Ieguldījuma līgumā, tajā skaitā – visu to ietvaros sniegto garantiju un apliecinājumu atzīšanu par spēkā neesošiem, 2008.gada 4.decembrī noslēgto Hipotēku un Finanšu ķīlas līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem un ierakstu dzēšanu zemesgrāmatā.

2012.gada 1.martā prasītāji Valērijs Kargins, Viktors Krasovickis, Georgijs Krasovickis un Aleksandra Krasovicka ar prasību tiesā vērsās, lūdzot atzīt par spēkā neesošu līgumu, ar kuru valsts pārņēma viņu īpašumā esošās bankas akcijas.

Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas apgabaltiesa 2014.gada 20.janvārī prasību noraidīja un no prasītājiem piedzina ar lietas vešanu saistītos izdevumus – par labu Finanšu ministrijai 4218,10 eurono katra, par labu AS „Reverta” 5470,51 euro no katra un par labu VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 6881,94 euro no katra.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv