Kopsavilkums  par  lietu  kustību  LR AT tiesu  palātās un  senāta  departamentos  2003. gadā

KOPSAVILKUMS  PAR  LIETU  KUSTĪBU  LATVIJAS  REPUBLIKAS
 AUGSTĀKĀS  TIESAS  TIESU  PALĀTĀS UN  SENĀTA  DEPARTAMENTOS  2003. gadā
      Nenobeig- Pārskata Tai skaitā saņemtas lietas Pārskata periodā Tai skaitā Nenobeig-
    to lietu atli- periodā ar ar gan  ar sū- ar blakus izskatītas lietas pabeigtas lietas no- lietas no- to lietu at-
    kums pār- saņemto sū- pro- dzībām, sūdzībām   % no iz- lietas, tai- sūtītas ci- sūtītas likums
    skata pe- lietu dzī- tes- gan ar vai blakus skaits skatāmo sot sprie- tai tiesai atpakaļ pārskata
    rioda sā- skaits bām tiem protes- protestiem   lietu dumu vai izskatīša- tiesai perioda
       kumā       tiem     skaita pieņemot nai pēc bez izska- beigās
                    (1+2)a. lēmumu piekritības tīšanas  
          A   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                             
   1.   Krimināllietu tiesu palāta 80 709 510 35 44 120 606 76,8 447 103 56 183
   1.1. Krimināllietu tiesu palāta kā                        
          tiesa, kas lietas izskata                        
          KPK 77. un 77.1 p. kārtībā   6 6       6 100 6      
                           
   2.   Civillietu tiesu palāta 186 1221 416 5   800 1139 81 1107 1 31 268
   3.   Senāta Krimināllietu                        
         departaments   17 729 578 61 5 85 728 97,6 699 15 14 18
         Tai skaitā:                
   3.1. kā kasācijas instances tiesa 12 661 532 39 5 85 655 97,3 627 15 13 18
   3.2. kā tiesa, kas lietas izskata              
          KPK 77. un 77.1 p. kārtībā   38 38       38 100 38      
   3.3. kā tiesa, kas lietas izskata                        
          KPK 393.1 - 393.10 p. kārtībā 5 30 8 22     35 100 34   1  
   4.   Senāta Civillietu                          
         departaments   70 801 667 68   66 770 88,4 751 4 15 101
         Tai skaitā:                          
   4.1. kā kasācijas instances tiesa 64 721 650 5   66 690 87,9 672 4 14 95
   4.2. kā tiesa, kas lietas izskata                        
          CPL  483.- 485.p. kārtībā 4 63   63     61 91 61     6
   4.3. kā tiesa, kas lietas izskata                        
          CPL  478.- 482.p. kārtībā 2 14 14       16 100 16      
   4.4. kā pirmās instances tiesa   3 3       3 100 2   1  
     Kopā 353 3466 2177 169 49 1071 3249 85,1 3010 123 116 570