Augstākās tiesas darbs 2015.gadā bijis ar pozitīvu bilanci – pēc vairākiem gadiem izskatīto lietu skaits bija lielāks par tiesā saņemto lietu skaitu un neizskatīto lietu atlikums samazinājies par 25 procentiem – plēnumā 26.februārī rezumēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Kā būtisku rādītāju priekšsēdētājs uzsvēra arī lietu izskatīšanas vidējo termiņu samazināšanos Augstākajā tiesā. Jo īpaši nozīmīgi, ka no 17,2 līdz 15 mēnešiem lietu izskatīšanas termiņš samazinājies Civillietu departamentā, kur lietu uzkrājums bija un ir vislielākais.

2015.gads Augstākajai tiesai aizvadīts arī reformas zīmē, likvidējot apelācijas instanci. Ar 2015.gada 1.janvāri tiesas struktūrā vairs nebija Krimināllietu tiesu palātas, un 2016.gads ir pēdējais darbības gads Civillietu tiesu palātai. Priekšsēdētājs norādīja, ka Augstākā tiesa reformu izmanto, lai iespējami stiprinātu kasācijas instanci, attīstot tās zinātniski analītisko kapacitāti. Departamentu priekšsēdētāji atzinīgi vērtēja zinātniski analītisko padomnieku amata izveidošanu katrā departamentā un izteica cerību, ka atbalsts kasācijas instances darbā būs arī Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas izveide.

Kā Augstākās tiesas darba prioritātes 2016.gadā Ivars Bičkovičs akcentēja tiesas reformas pabeigšanu, nostiprinot kasācijas instanci, un tiesnešu darba slodzes mazināšanu.

2015.gadā vidējā darba slodze bija 106 lietas uz vienu tiesnesi. Atsevišķiem tiesnešiem tā bijusi krietni lielāka – 150–170 lietas, kas kasācijas instancē ir nesamērīgi liela slodze.

Kā iespējamos risinājumus kasācijas instances slodzes samazināšanai departamentu priekšsēdētāji norādīja kasācijas instances atbrīvošanu no tai neraksturīgām funkcijām, tā saukto kasācijas filtru pastiprināšanu, kvalitatīva tiesnešu atbalsta personāla paplašināšanu, zemāko instanču tiesu nolēmumu kvalitātes paaugstināšanu. Tiesnešu skaita palielināšana ne vienmēr ir efektīvākais līdzeklis kasācijas instances darbā – pieredzē dalījās Civillietu departamenta priekšsēdētāja.

Gada atskaites plēnumā piedalījās 37 no 47 Augstākās tiesas tiesnešiem un tiesnešu pienākumu izpildītājiem. Struktūrvienību darbu 2015.gadā analizēja to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāja Ineta Ozola, Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa. Tiesneši uzklausīja arī Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītājas Anitas Zikmanes informāciju par nodaļas turpmākā darba virzieniem un Disciplinārtiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša uzstāšanos.

Plēnuma viesis bija ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers, bet tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs savu uzrunu plēnumam bija nodevis rakstiskā formā.

 

Vēl par plēnumu:

Lietu uzkrājums Augstākajā tiesā samazinājies par 25%

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas trīs darbības virzieni

Disciplinārtiesas priekšsēdētājs: nedrīkst tiesnesim iedzīt bailes drosmīgi interpretēt likumu

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211