Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa ziņojumā par departamenta darbu norādīja, ka 2011. gads ir otrais gads departamenta pastāvēšanas vēsturē (pirmais bija 2009.), kad izskatīts vairāk lietu, nekā tās tika saņemtas, kas nozīmē, ka departaments ir sācis pamazām samazināt lietu uzkrājumu.

2011. gadā Administratīvo lietu departaments visvairāk izskatīja lietas, kurās atbildētājiestādes bija pašvaldības. Salīdzinoši ar 2010. gadu ir palielinājies arī to lietu skaits, kurās pieaicinātā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests, kā arī Ieslodzījuma vietu pārvalde. 8 lietās Senāts vērsies Eiropas Savienības Tiesā, uzdodot prejudiciālo jautājumu. Vairums šo lietu ir saistītas ar nodokļu vai Lauku atbalsta dienesta jautājumiem.

Piecās lietās departaments vērsies ar pieteikumu Satversmes tiesā. Departamenta priekšsēdētāja, analizējot šo pieredzi, secināja, ka ir iezīmējusies nevēlama tendence, ko varētu nodēvēt par dialoga vājumu starp tiesām un Satversmes tiesu, un rosināja organizēt diskusiju starp tiesnešiem par to, kādām jābūt tiesu savstarpējām attiecībām, kāda loma ir katrai tiesai Latvijas kā tiesiskas valsts stiprināšanā.

V.Krūmiņa uzmanību vērsa arī uz politiķu vārdu un darbu nesakritību: lai gan politiķi vārdos un savās programmās ir apņēmības pilni rast risinājumu ilgajiem administratīvo lietu izskatīšanas termiņiem, darbi par to neliecina. Senatore norādīja - lai gan iepriekšējā atskaites plēnumā tika runāts par nepieciešamību ātrāk sākt diskusiju par jau izstrādātajiem un Saeimā iesniegtajiem grozījumiem Administratīvā procesa likumā, kas izstrādāti, lai paātrinātu lietu izskatīšanu, taču nekas tā arī līdz šim nav uzsākts – ne darbs apakškomisijā, ne darbs komisijā.

Kā pagājušā gada sasniegumu departamenta priekšsēdētāja atzīmēja to, ka šobrīd lieta uz rīcības sēdi Administratīvo lietu departamentā tiek nodota 1-2 nedēļu laikā pēc saņemšanas tiesā. Līdz ar to procesa dalībnieki salīdzinoši ātri no Senāta saņem atbildi, vai lietā ir atteikums ierosināt kasācijas tiesvedību, vai kasācijas sūdzība tiks izskatīta. Iepriekšējos gados lieta savu kārtu nodošanai uz rīcības sēdi gaidīja vismaz 2-4 mēnešus. Taču kā nepieciešams uzlabojums atzīmēts tas, ka uz izskatīšanu tiesas sēdē lieta tiek nozīmēta tikai pēc 7-9 mēnešiem pēc saņemšanas tiesā.

Kā 2011. gada vērtīgu jauninājumu Augstākās tiesas darbā V.Krūmiņa atzīmēja tiesnešu konferences norisi, kuras otrajā daļā notika darbs sekcijās, viena no kurām bija administratīvo tiesību sekcija. Tāpat kā veiksmīgu iesākumu pagājušajā gadā V.Krūmiņa atzīmēja jaunu formu informācijas sniegšanai presei par kārtējā tiesas sēdē izskatāmajiem tiesību jautājumiem. Sabiedrības informēšanas jomā departaments arī turpināja sadarbību ar skolām.

Par nepieciešamu turpmākajā darbā Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja uzskata tiesā plašāk izmantot elektroniskās saziņas iespējas un uzlabot Tiesu informatīvās sistēmas datu precizitāti un izmantojamību.

Senāta Administratīvo lietu departamentā 2011. gadā saņemtas 929 lietas, izskatītas 963 lietas, bet nepabeigto lietu atlikums pērnā gada beigās bijis 267 lietas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211