Aizvadīto gadu Senāta Administratīvo lietu departamentam tā priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa vērtē kā intensīva darba, sarežģītu, pārmaiņu, bet tomēr kopumā pozitīvi vērtējamu.

2022.gadā departamenta tiesvedībā bija 1222 lietas, no kurām izskatītas 736 lietas jeb 60,2%. Neizskatīto lietu uzkrājums, salīdzinot ar 2021.gadu, tika samazināts gandrīz par 18%.

Kasācijas kārtībā izskatītajās lietās pieauga to spriedumu skaits, kuros zemākas instances tiesas spriedums tika atcelts un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai. Pilnībā tika atcelti 45,3% no visiem spriedumiem (2021.gadā –39,3%).

Interesanta tendence iezīmējās attiecībā uz atteikumiem ierosināt kasācijas tiesvedību. Būtiski pieauga to gadījumu skaits, kad tika secināts, ka jau pati kasācijas sūdzība neatbilst tai izvirzītajām prasībām. Ja 2021.gadā šāds atteikuma pamats bija 10,9% kasācijas sūdzību, tad 2022.gadā tāds bija 18,4%. Departamenta priekšsēdētāja norāda, ka šie dati apliecina nepieciešamību pēc vadlīnijām kasācijas sūdzību sagatavošanai, tādējādi izglītojot procesa dalībniekus un, cerams, samazinot likumam neatbilstošu kasācijas sūdzību skaitu un attiecīgi arī departamentu noslodzi to izvērtēšanā.

Pagājušajā gadā arī pirmoreiz tika izmantota Administratīvā procesa likuma norma, kas pieļauj atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību, ja kasācijas sūdzība ir klaji aizskaroša un izaicinoša.

Vidējais lietu izskatīšanas termiņš departamentā 2022.gadā bija 357 dienas. Joprojām lietu izskatīšanas termiņus ietekmē lietu uzkrājums no iepriekšējiem gadiem. Pamazām tas tiek deldēts, taču vēl arvien izskatīšanā ir lietas, kas departamentā ir ilgāk par 3 gadiem. 2023.gadā un, iespējams, arī 2024.gadā vidējos lietu izskatīšanas termiņus vēl būtiski ietekmēs lietu skaits, kurās apturēta tiesvedībā sakarā ar vēršanos Satversmes tiesā vai Eiropas Savienības Tiesā. Satversmes tiesā kopā 4 lietas, Eiropas Savienības Tiesā 47 lietas. Taču iezīmējusies pozitīva tendence saņemto lietu izlemšanai kasācijas filtra stadijā –vidējais termiņš līdz rīcības sēdei bija 110 dienas (2021.gadā – 174).

V.Krūmiņa atzīmēja, ka papildu lietu izskatīšanai departamenta senatori un darbinieki aktīvi iesaistās projektos, kas vērsti uz preventīvu zemāku instanču tiesu nolēmumu kvalitātes uzlabošanu, kā arī sabiedrības izglītošanu tieslietu jautājumos. Tāpat departaments aktīvi iesaistījies starptautiskajā sadarbībā – pārstāvot Augstāko tiesu Eiropas Savienības Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijā organizētajos semināros un sniedzot atbildes asociācijas aptaujās, kā arī daloties pieredzē ar Horvātijas, Itālijas, Nīderlandes, Rumānijas, Kirgizstānas, Lietuvas, Uzbekistānas un Ukrainas kolēģiem.

2022.gadā departaments pieņēma nozīmīgus nolēmumus dažādās lietu kategorijās, piemēram, nodokļu lietās, ar vidi saistītās lietās, bērnu tiesību lietās, publisko iepirkumu lietās. Īpaši V.Krūmiņa atzīmēja nolēmumus par pašvaldības deputāta tiesībām prasīt viņa iesniegto projektu virzīšanu izskatīšanai domes sēdē; par policiju kā institūciju, kam ir vispārīga kompetence reaģēt uz tiesību normu pārkāpumiem; par vides pieejamības prasību publiski pieejamās būvēs ievērošanas uzraudzību; par kopā ar bērnu dzīvojoša bērna vecāka ļaunprātīgu izvairīšanos no tiesas nolēmuma izpildes par saskarsmes tiesību nodrošināšanu.

Iezīmējot 2023.gada plānus, departamenta priekšsēdētāja prioritāri minēja aktīvu darbu pie seno lietu izskatīšanas, kā arī lietu izskatīšanas termiņu samazināšanu. Tāpat šogad paredzēti vairāki projekti ar Administratīvo lietu departamenta aktīvu līdzdalību – Eiropas Savienības Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas seminārs Rīgā, e-lietas ieviešana administratīvajā procesā, izglītojošo materiālu skolēniem sagatavošana u.c.

 

Plēnums 27.janvārī izvērtēja Augstākās tiesas darbu 2022.gadā. Struktūrvienību darbu analizēja to vadītāji – Senāta departamentu priekšsēdētāji, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas un Administrācijas vadītājas. Pārskatu sniedza Disciplinārtiesas priekšsēdētāja. Plēnumu uzrunāja ģenerālprokurors un tieslietu ministre.

 

Par Augstākās tiesas gada atskaites plēnumu vēl arī:

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211