Augstākās tiesas plēnums 6. februārī, aizklāti balsojot, par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti apstiprināšanai Saeimā ieteica Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Aiju Brantu. Pavisam bija izvirzīti trīs pretendenti – arī Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētājs Uldis Ķinis un Kurzemes apgabaltiesas tiesnesis Andrejs Grūbe.

Taču tikties ar Saeimas juridisko komisiju Aija Branta varēs tikai pēc 1. marta, jo jau šonedēļ viņa dodas mācīties. Uz Florences universitātes organizētajiem divu nedēļu kursiem starptautiskās krimināltiesībās viņa bija pieteikusies vēl pagājušajā gadā un nesen uzzinājusi, ka šīm mācībām saņēmusi stipendiju.

Darbu tiesā Aija Branta sāka 1975. gadā kā Rīgas pilsētas Kirova rajona tautas tiesas sēžu sekretāre, no 1984.gada līdz 1992.gadam bija Tukuma rajona tautas tiesas tiesnese, bet 1992.gadā Saeima viņu apstiprināja par tiesnesi Augstākajā tiesā.

Absolvējot Latvijas Valsts universitāti, Aijai Brantai 1983. gadā piešķirta jurista kvalifikācija tiesību zinātņu specialitātē, 2000. gadā, pabeidzot LU maģistrantūru - sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē.

Branta brīvi pārvalda krievu un angļu valodu, bijusi eksperte gan Eiropas Padomes ekspertu komisijā, izstrādājot rekomendāciju "Nepilngadīgo likumpārkāpumu novēršanas jaunas metodes un tiesu loma", gan darba grupā par Starptautiskās krimināltiesas statūtu ratifikāciju.