Pirms parakstīt priekšlikumu par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns uz tikšanos aicināja Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi Silvu Reinholdi, kuru kandidātu izraudzīšanas komisija atzinusi par atbilstošāko apgabaltiesas priekšsēdētājas amatam.

Tikšanās laikā pārrunāja Silvas Reinholdes iesniegto koncepciju Kurzemes apgabaltiesas darba pilnveidošanai. Priekšsēdētāja amata kandidāte akcentējusi tādas nepieciešamības kā, piemēram, pozitīvs mikroklimats un disciplīna darba vietā, tiesnešu un darbinieku kvalifikācija un zināšanu papildināšana, palīgs katram tiesnesim, tiesas lēmumu skaidrošana sabiedrībai, nejaušības princips lietu sadalē, korupcijas risku novēršana, tiesnešu un darbinieku atalgojums un nodrošinājums ar tehniskajiem līdzekļiem. S.Reinholde vērš uzmanību, ka jāanalizē pēdējā gada tiesas darbinieku lielās mainības iemesli. Risinājumu problēmai viņa redz, tiesas darbam piesaistot vietējos studentus. Ir arī citi konkrēti priekšlikumi: atsevišķu civillietu un krimināllietu kanceleju izveidošana, regulāras sapulces tiesas tehniskajiem darbiniekiem, bibliotēka tiesā, kurā pieejama gan juridiskā literatūra, gan elektroniskās tiesību aktu un tiesu nolēmumu sistēmas, telpu pārkārtošana, lai apmeklētāji nevarētu brīvi piekļūt tiesnešiem, vismaz vienas tiesas zāles aprīkošanu ar audio, video un datortehniku, lai varētu atskaņot lietiskos pierādījumus, kas pievienoti lietām, kā arī organizēt telekonferences un videokonferences, kā to paredz Kriminālprocesa likums. S.Reinholde akcentē arī nepieciešamību veidot sabiedrībā lielāku izpratni par tiesas pieņemtajiem spriedumiem. Viņa iesaka sniegt medijiem ne tikai informatīvu, bet arī skaidrojošu informāciju, šādam nolūkam apmācot konkrētu darbinieku. Arī tiesnešiem nepieciešamas regulāras sanāksmes – gan apgabaltiesas, gan apgabalā ietilpstošo pilsētu un rajonu tiesnešiem, kurās sniegtu informāciju par izmaiņām likumdošanā un tiesu prakses apkopojumu.

A.Guļānu interesēja arī S.Reinholdes domas par Augstākās tiesas rīkotajiem semināriem apgabaltiesu tiesnešiem. Viņas vērtējums, ka tie ir vajadzīgi, taču ieteikums seminārus organizēt ne tikai lekciju, bet arī diskusiju formā, apspriežot tiesnešiem aktuālas problēmas.

Vaicāta, kādēļ pieteikusies apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam, S.Reinholde atzina, ka viņu pierunājuši kolēģi. Sākumā atteikusi, taču, apsverot visus apstākļus, sapratusi, ka tā viņai būtu izaugsmes iespēja. S.Reinholde darba gaitas sākusi 1988. gadā Liepājas pilsētas prokuratūrā kā vecākā izmeklētāja, tad – vecākā prokurora palīdze un Liepājas prokuratūras prokurore. 1995. gadā iecelta par Liepājas pilsētas tiesas tiesnesi, 1996. gadā – par Liepājas pilsētas tiesas priekšsēdētāja vietas izpildītāju, bet pēc pilsētas un rajona tiesu apvienošanas – par Liepājas tiesas priekšsēdētāja vietnieci. 1998. gadā Saeima S.Reinholdi apstiprināja par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi. 2005. gadā S.Reinholde ievēlēta par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli. Viņai piešķirta trešā kvalifikācijas klase.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēlēja Silvai Reinholdei veiksmi tālākajā ceļā līdz apstiprināšanai apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā. Savukārt pēc apstiprināšanas – lai izdodas saglabāt Kurzemes apgabaltiesas labo prestižu.

Sarunā ar Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāti piedalījās arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieki Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš un Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un Administrācijas vadītāja Anita Kehre.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs akceptēja S.Reinholdes iecelšanu Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem un savu lēmumu nosūtīja tieslietu ministram. Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 40. pantu un Tieslietu ministrijas noteikto “Apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāta izraudzīšanas un virzīšanas kārtību”, pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja viedokļa saņemšanas tieslietu ministrs iesniedz priekšlikumu Saeimai par kandidāta virzīšanu iecelšanai apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā vai lemj par jaunas atlases rīkošanu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211