Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sadarbībā ar Senāta Administratīvo lietu departamentu ir aktualizējusi tiesu prakses apkopojumu lietās, kurās ir pieprasīts atlīdzinājums no Ārstniecības riska fonda, kā arī citos ar Pacientu tiesību likuma piemērošanu saistītos jautājumos.

Apkopojums papildināts ar būtiskākajiem Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumiem, kas pieņemti laikā no iepriekšējā apkopojuma sagatavošanas 2021.gada jūlijā līdz 2022.gada februārim.

Pacientu tiesību likumā ir noteiktas pacientu tiesības saņemt atlīdzinājumu no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu. Nolūkā veicināt vienveidīgu praksi lietās par atlīdzinājumu, kas pieprasīts no Ārstniecības riska fonda, kā arī citos jautājumos par Pacientu tiesību likuma piemērošanu, šajā apkopojumā sistematizētas šo lietu izskatīšanā Senāta nolēmumos paustās atziņas.

Apkopojums sagatavots kā divu tiesību aktu – Pacientu tiesību likuma un Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumu Nr.1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” – normu komentāri, un tajā Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumos atrodamās atziņas ir sakārtotas pēc attiecīgajām tiesību normām.

Apkopojums “Par atlīdzību no Ārstniecības riska fonda. Senāta judikatūras atziņas. 2015.gads - 2022.gada februārispieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Tiesu prakse/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211