Ņemot vērā ar iepirkumiem saistīto tiesu lietu skaita pieaugumu un arvien plašāku tajās aplūkoto tiesību jautājumu loku, Augstākā tiesa aktualizējusi pagājušajā gadā izveidoto tiesu prakses apkopojumu publisko iepirkumu lietās.

Prakses apkopojuma mērķis ir sistematizēt līdz šim Augstākajā tiesā aplūkoto iepirkuma procedūru piemērošanas un to tiesiskuma kontroles aspektus, radot iespēju gan vienveidot turpmāko tiesu praksi, gan arī iespēju ieinteresētajām personām iepazīties ar tiesas atziņām vienkopus. Tā kā tiesas atziņu klāsts arvien paplašinās un skar arī tādu jautājumu loku, kas iepriekš nav aplūkoti, ir būtiski papildināt jau esošo apkopojumu.  

Iepriekšējā gada apkopojums, kurā ietverta tiesu prakse kopš 2004.gada, papildināts ar jaunām atziņām un secinājumiem un pārskatāmības nolūkā mainīta arī apkopojuma struktūru.

Ņemot vērā, ka laika posmā no 2004. gadam līdz 2015. gadam ir mainījies speciālais tiesiskais regulējums, atsevišķi nav aplūkoti tie nolēmumi, kuros paustās atziņas saistītas vienīgi ar regulējuma maiņu vai kuros piemērotās tiesību normas šobrīd vairs nav spēkā.

Apkopojumā izmantoti nolēmumi, kuri pieņemti saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem, ņemot vērā, ka līdz šim praksē paustās atziņas attiecināmas uz tiesisko regulējumu, ciktāl tas gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem, gan valsts un pašvaldību iepirkumiem ir līdzīgs. Tāpat izmantoti arī nolēmumi, kuri pieņemti saistībā ar koncesijas procedūru, ja tajos pēc analoģijas piemērotas Publisko iepirkumu likuma normas.

Tā kā Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā iedzīvināts Eiropas Savienības tiesiskais regulējums, likumu normu interpretācijā un piemērošanā izmantojama arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūra. Tādēļ apkopojums papildināts arī ar Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas atziņām.

Apkopojums strukturēts divās daļās. Sadaļā par iepirkumu tiesiskuma kontroles procesuālajiem aspektiem ietverti tādi jautājumi kā tiesas kontroles pieļaujamība administratīvā procesa kārtībā, procesa dalībnieki, pagaidu aizsardzība un lietas izskatīšana Iepirkumu uzraudzības birojā. Savukārt, aplūkojot publiskā iepirkuma materiāltiesiskos aspektus, uzmanība pievērsta iepirkuma dokumentācijai, pretendentu un piedāvājumu novērtēšanai, piedāvājuma izskaidrošanai un kļūdu labošanai, priekšrocībām ārpus dokumentos izvirzītajām prasībām, sarunu procedūrai un citiem jautājumiem.

Apkopojumu veikusi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdze Mg.iur. Līva Skujiņa sadarbībā ar Administratīvo lietu departamentu un Judikatūras nodaļu.

Tiesu prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības/

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211