Augstākās tiesas mājaslapā publiskots Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās, kurā strukturēti apkopotas Augstākās tiesas atziņas un prakses piemēri publisko iepirkumu lietās. Tas dod iespēju vienuviet iepazīties ar aktuālo tiesas praksi un tādējādi vienveido publisko iepirkumu tiesību normu izpratni un piemērošanu.

Apkopojums veidots uz pirmā Augstākās tiesas prakses apkopojuma publisko iepirkumu lietās, kas izstrādāts 2014.gadā un papildināts 2015.gadā, pamata. Apkopojums papildināts ar nolēmumiem, kas stājušies spēkā laikā no 2015.gada novembra līdz 2017.gada jūnijam (pārskatāmības nolūkā apkopojumā atsauces uz šiem nolēmumiem ir īpaši izceltas). Vienlaikus precizēts arī sākotnējā apkopojumā sniegtais tiesu prakses atspoguļojums. Lai atvieglotu apkopojuma pārskatāmību, uzlabota tā struktūra.

Apkopojumā kopumā izmantoti 154 Augstākās tiesas un 20 Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas nolēmumi, uz kuriem atsaukusies arī Augstākā tiesa.

Izmantotās tiesas atziņas sniegtas vēl iepriekš spēkā bijušā Publisko iepirkumu likuma (spēkā līdz 2017.gada 28.februārim) kontekstā. Šobrīd tiesiskais regulējums ir mainījies, tomēr tiesas līdz šim sniegtās atziņas lielā mērā saglabā savu aktualitāti arī jaunā regulējuma kontekstā, ņemot vērā, ka iepirkumu principi un ar regulējumu aizsargātās vērtības nav mainījušās un regulējums daudzviet vienīgi precizēts, nevis grozīts pēc būtības.

Apkopojumu sagatavojusi Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece Līva Dreimane.

Augstākās tiesas prakses apkopojumu publisko iepirkumu lietās skatiet Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Lai sniegtu salīdzinošu ieskatu, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavoja arī Eiropas Savienības Tiesas atziņu apkopojumu publisko iepirkumu lietās. Šis apkopojums ir papildinājums Augstākās tiesas prakses apkopojumam publisko iepirkumu lietās 2004–2017; attiecīgi izmantojot šī apkopojuma struktūru.

Apkopojumā ir strukturēti apkopotas nozīmīgākās Eiropas Savienības Tiesas 2016.gada un 2017.gada pirmā pusgada spriedumu atziņas un prakses piemēri publisko iepirkumu lietās. Apkopojums ļauj interesentiem vienuviet iepazīties ar aktuālo Eiropas Savienības Tiesas praksi un tādējādi vienveidot publisko iepirkumu tiesību normu izpratni un piemērošanu. Apkopojumā atsevišķi nodalīti publisko iepirkumu lietu izskatīšanas procesuālie aspekti un materiāltiesiskie aspekti.

Pētījumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Mag.iur. Aleksandrs Potaičuks.

Publisko iepirkumu lietas: Eiropas Savienības Tiesas prakse. 2016.gads - 2017.gada pirmais pusgads

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211