Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā sagatavots tiesu prakses vispārinājums, kurā apkopotas svarīgākās administratīvo tiesu judikatūras atziņas par pagaidu tiesas aizsardzības piemērošanu administratīvajā procesā tiesā.

Šis vispārinājums sagatavots, par pamatu ņemot 2008.gadā sagatavoto tiesu prakses vispārinājumu par šo pašu tēmu. Tā kā sešu gadu laikā tiesu prakse pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanā ir būtiski attīstījusies, aktuāla bija kļuvusi vispārinājuma atjaunošana.

“Pagaidu tiesas aizsardzība, sniedzot pagaidu risinājumu, kas noregulē strīdus tiesiskās attiecības līdz lietas galīgai izlemšanai, kura var notikt krietni vēlāk, ir viens no taisnīgas tiesas jēdziena elementiem. Tiesas procesu, kura gaitā nav pieejama pagaidu tiesas aizsardzība, ja vien tas pats par sevi nav pietiekami ātrs, nevar uzskatīt par efektīvu tiesību aizsardzības mehānismu,” vispārinājuma ievadā norāda tā sagatavotājs – Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīgs Mg.iur. Agris Dreimanis.

Apkopojums sagatavots sadarbībā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentu un Judikatūras nodaļu.

Apkopojums pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211