Sveicam kolēģi Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieku Aleksandru Potaičuku ar sekmīgu promocijas darba aizstāvēšanu un tiesību zinātņu doktora grāda iegūšanu!

Latvijas Universitātes Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 14.decembrī Aleksandrs Potaičuks aizstāvēja promocijas darbu "Pārrobežu administratīvais akts Latvijā un Eiropas Savienībā" valsts tiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai.

Darbs izstrādāts LU profesores, Dr.iur. Jautrītes Briedes zinātniskā vadībā.

Promocijas darba tēmas aktualitāti noteikuši globalizācijas un eiropeziācijas procesi, kas administratīvo tiesību nozari no konkrētas valsts tiesību sistēmas atvēruši plašākam kontaktam ar citu valstu tiesību sistēmām, kas jo īpaši iezīmējas Eiropas Savienības tiesībās.

Promocijas darbā pētīts, kā Latvijā un Eiropas Savienībā panākt, lai noteikta veida vienas valsts iestāžu atļaujas un licences būtu derīgas (atzītas) arī citās dalībvalstīs, tādējādi, no vienas puses, ievērojami atvieglojot personu pārrobežu kustību, uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanu un, no otras puses, saglabājot tāda veida personu un uzņēmumu uzraudzību, kas nerada nepamatotus šķēršļus pārrobežu darbībai.

Pareiza pārrobežu administratīvo aktu atzīšana ir vitāli svarīga sakārtotai komercdarbības videi un pārrobežu uzņēmējdarbībai.

Aleksandra Potaičuka izstrādātais promocijas darbs ir līdz šim detalizētākais pētījums promocijas darba līmenī par citu valstu pārvaldes iestāžu lēmumu atzīšanu Latvijā.

Darbu recenzējuši Latvijas Universitātes docents, Dr.iur. Jānis Pleps, Biznesa augstskolas „Turība" profesors Dr.iur. Jānis Načiščionis un Viļņas Universitātes (Lietuva) profesore Dr.iur. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė.

Plašāk par pētījuma nozīmi, galveno būtību un novitāti skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211