Piektdien, 14. decembrī uz Augstākās tiesas organizētu semināru aicināti apgabaltiesu tiesneši. Seminārs notiek trīs daļās – krimināltiesību nozarē, civiltiesību nozarē un administratīvo tiesību nozarē, un tā programmu sagatavojusi Judikatūras nodaļa sadarbībā ar Senāta departamentiem un tiesu palātām .

Krimināltiesību nozares seminārā par lektori aicināta Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja profesore Valentīna Liholaja. Viņa tiesnešus iepazīstinās ar pētījumiem par tiesu praksi krimināllietās, kurās taisīti attaisnojoši spriedumi, kas vēlāk atcelti un taisīti notiesājoši spriedumi, kā arī krimināllietām, kurās atcelti notiesājoši spriedumi un taisīti attaisnojoši. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs analizēs apgabaltiesu nolēmumu atcelšanas iemeslus apelācijas instancē, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš – nolēmumu atcelšanas un grozīšanas iemeslus kasācijas kārtībā. Senāta Krimināllietu departaments arī sagatavojis atbildes uz apgabaltiesu tiesnešu iesniegtajiem jautājumiem.

Bijušais senators, tagad Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīgs likuma piemērošanas jautājumos Rolands Krauze būs ziņotājs civiltiesību nozares seminārā. Viņš analizēs tiesu praksi izskatot lietas, kas izriet no mantošanas tiesībām. Senāta Civillietu departamenta senatore Mārīte Zāģere sagatavojusi apkopojumu par nolēmumu atcelšanas un grozīšanas iemesliem kasācijas instancē. Arī Civillietu departaments sagatavojis atbildes uz apgabaltiesu tiesnešu iesniegtajiem jautājumiem.

Seminārā administratīvo tiesību nozarē Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas konsultante Ieva Viškere ziņos par procesuālo tiesību normu piemērošanu administratīvo lietu praksē un Administratīvā procesa likumā izdarīto grozījumu efektivitāti, bet Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede analizēs uzņēmuma ienākuma nodokli un pievienotās vērtības nodokli regulējošo tiesību normu piemērošanas problēmas. Savukārt Administratīvo lietu departamenta senatore Ilze Skultāne sagatavojusi ziņojumu par lietas izbeigšanu sakarā ar pieteicēja atteikšanos no pieteikuma daļā. Semināra noslēgumā senatori atbildēs uz apgabaltiesu tienešiem aktuāliem jautājumiem.

Viens no Augstākās tiesas uzdevumiem ir veicināt vienotu tiesu praksi valstī, un viens no veidiem, kā to sekmēt, ir semināru organizēšana apgabaltiesu tiesnešiem par Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas veiktajiem pētījumiem, kas skar atsevišķus tiesību jautājumus un aktuālas tiesu prakses un teorijas problēmas. Semināri apgabaltiesu tiesnešiem tiek organizēti divas reizes gadā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211