Senāts ir apkopojis savu tiesu praksi jautājumā par personas tiesībām vērsties administratīvajā tiesā ar pieteikumu par administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku un būtiska procesuālā pārkāpuma konstatēšanu. Apkopojumā ietvertas Senāta nolēmumos laikā no 2015.gada līdz 2020.gadam paustās atziņas, kurās skaidrota šī pieteikuma būtība un pieteikuma pieļaujamības kritēriju saturs.

Pieteikuma priekšmetus, par kuriem persona var iesniegt pieteikumu administratīvajā tiesā, noteic Administratīvā procesa likuma 184.panta normas. Panta pirmajā daļā norādīti primārie prasījuma veidi, kurus likumdevējs paredzējis kā līdzekli personas tiesību aizskāruma novēršanai, savukārt panta otrajā daļā – prasījuma veidi, kas pieļaujami vienīgi tad, ja procesa dalībnieka intereses nevar aizsargāt ar panta pirmajā daļā paredzētajiem prasījumiem. Ja tas radījis būtisku personas tiesību vai tiesisko interešu aizskārumu, personai ir tiesības vērsties tiesā ar prasījumu par administratīvā procesa ietvaros pieļauta procesuālā pārkāpuma konstatēšanu vai administratīvā akta atzīšanu par prettiesisku, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos vai atlīdzinājuma pieprasīšanai.

Administratīvā procesa likuma 184.panta otrās daļas normu izpratnei un konsekventai piemērošanai ir būtiska loma personas tiesību vērsties ar pieteikumu administratīvajā tiesā īstenošanā. Senāta tiesu prakses apkopojums šīs normas risinājumā palīdzēs personai izprast un izmantot šīs tiesības.  

Apkopojumu sagatavoja Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sadarbībā ar Senāta Administratīvo lietu departamentu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211