Augstākajā tiesā sagatavots Senāta prakses apkopojums ar Administratīvo lietu departamenta un Civillietu departamenta atziņām par Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likuma piemērošanu.

2018.gada 1.martā spēkā stājās Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums, kas aizstāja likumu „Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” un ar kuru tika veiktas vairākas būtiskas izmaiņas tiesiskajā regulējumā par kaitējuma, kas nodarīts kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpumā lietvedībā, atlīdzinājuma saņemšanu.

Lai veicinātu vienveidīgu tiesību normu piemērošanu, ir sagatavots tiesu prakses apkopojums lietās par atlīdzinājumu, kas pieprasīts saskaņā ar Kaitējuma atlīdzināšanas likumu. Apkopojumā izmantotie Senāta nolēmumi pieņemti laikā no 2018.gada 1.marta (kad stājās spēkā Atlīdzināšanas likums) līdz 2022.gada 28.februārim. Jāņem vērā, ka apkopojumā ietvertā tiesu prakse var tikt tālākveidota, tādēļ katra norādītā atziņa vienmēr ir aplūkojama kopsakarā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

Apkopojums ir veidots kā Atlīdzināšanas likuma komentārs, tādēļ atziņas ir sakārtotas pēc likuma pantiem. Atzīmējams, ka gadījumos, kad atziņa ir attiecināma uz vairākiem likuma pantiem, tā ir pievienota vairākkārt.

Apkopojumu sagatavojusi Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sadarbībā ar Senāta Administratīvo lietu departamentu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211