Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments un Judikatūras nodaļa ir izpētījusi un vispārinājusi tiesu praksi lietās par kopīpašuma tiesisko regulējumu Civillikumā. Apkopojumā ir divas daļas. Pirmajā daļā ietverti jautājumi par kopīpašuma apgrūtinājumiem, lietošanu, dalīšanu un apsaimniekošanu (Civillikuma 1067.-1083.pants). Jautājumu izpētei atlasītas un vērtētas lietas, kas skatītas Senātā no 2008. līdz 2011.gadam, kā arī raksturīgākās iepriekšējos gados skatītās lietas, kurās strīdi kopīpašuma jautājumos rada interesi tiesību teorijā un praksē un likuma normu interpretācijai var būt nozīme vienveidīgas tiesu prakses veidošanā visu instanču tiesās valstī. Otrajā daļā izpētītas lietas, kas skar Dzīvokļa īpašuma likuma normu piemērošanu un interpretāciju daudzdzīvokļu mājās.

No visām civillietām, kas saistītas ar likumu piemērošanu jautājumos par kopīpašnieku savstarpējām tiesiskajām attiecībām, tiesās visvairāk ierosināti strīdi sakarā ar kopīpašuma reālu sadalīšanu (kopīpašuma izbeigšanu). No šīs lietu kategorijas izpētītas 25 civillietas, kas skatītas Senātā kasācijas kārtībā. Vispārinājumā iekļautas 4 lietas par kopīpašuma dalītas lietošanas noteikšanu starp kopīpašniekiem, kā arī vēl 19 citas ar kopīpašuma regulējumu saistītas lietas. Šo lietu materiālos, sūdzībās un tiesas instanču spriedumos izteiktas dažādas, pat visai atšķirīgas likuma normu interpretācijas. Lai visā Latvijas Republikas teritorijā nostiprinātu vienotu tiesu praksi, konkrētās lietās izvērtēti pamatojumi, kādus iesnieguši procesa dalībnieki šo lietu izskatīšanas laikā un kā uz to reaģējis Senāts, taisot šajās lietās nolēmumus. Vispārinot šīs lietas, kā arī ņemot vērā tiesību teorijā izstrādātos atzinumus un ieteikumus, izdarīti secinājumi, kas Latvijas Republikas tiesām rekomendējami piemērošanai tiesu praksē, kad tās izskata un izspriež tādas pašas vai līdzīgas strīdus lietas.

Vispārinājums būs atsevišķu Civillietu sekcijas lektoru ziņojumu pamatā Latvijas tiesnešu konferences otrajā daļā, kas notiks piektdien, 25.novembrī.

Tiesu prakses apkopojumu skatīt šeit.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas preses sekretāre Baiba Kataja

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211