Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma veikts tiesu prakses pētījums par problēmām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Apkopojumu sagatavoja  Saeimas Juridiskā biroja juridiskā padomniece Mg.iur  Ilze Oša un Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļa politikas departamenta direktora vietnieks Mg.iur Mārtiņš Auders.

Izpētot vairāk nekā 90 Augstākās tiesas Civillietu departamenta nolēmumus lietās par strīdiem, kas saistīti ar dzīvokļu īpašnieku tiesiskajām attiecībām un dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kas izskatīti laikā no 2013.gada sākuma līdz 2016.gada vidum, atlasīti un apkopojumā ietverti vairāk par 40 nolēmumiem.

Apkopojums sadalīts četrās tēmās. Nodaļu saturs sniedz priekšstatu par dzīvokļa īpašumu kā īpašu nekustamā īpašuma veidu, kura sastāvā ietilpst gan atsevišķais īpašums, gan kopīpašuma domājamā daļa. Tādēļ atsevišķi aprakstītas arī dzīvokļa īpašnieka tiesības un pienākumi rīcībai ar šo īpašumu, kā arī atbildība par tā saglabāšanu. Ņemot vērā dzīvojamās mājas kopīpašuma kopīgās pārvaldīšanas īpatnības, apkopojumā apskatīta tiesu prakse gan dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumu pieņemšanā, gan to apstrīdēšanā.

Atsevišķa nodaļa ir veltīta tiesu praksei par kopīpašumā esošas daļas pārvaldīšanu, apskatot pārvaldīšanas darbības, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas (pārvaldnieka) statusu un pārvaldīšanas izdevumu veidošanās aspektus. Aplūkoti atsevišķi spriedumi par zemes nomas strīdiem dalītā īpašuma gadījumā, proti, kad dzīvokļu īpašumos sadalīta ēka atrodas uz citai personai piederoša zemesgabala.

Ņemot vērā, ka pēc apkopojuma pabeigšanas Augstākā tiesa taisīja vairākus būtiskus nolēmumus apskatītajos jautājumos, pievienotas arī šo nolēmumu tēzes. Tāpat apkopojums papildināts ar norādēm par regulējuma izmaiņām, kas stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Apkopojums „Tiesu prakse civillietās, kas izriet no dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām” pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesības

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211