Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma apkopota tiesu prakse par noziedzīgu nodarījumu par smagiem miesas bojājumiem kvalifikācijas jautājumiem un to kopību ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Apkopojumā izlases veidā sistematizēta visu instanču tiesu prakse Krimināllikuma 125., 127.–129., 131. un 132.panta piemērošanā. Apkopojums sagatavots pēc Krimināllietu departamenta ierosinājuma un tam pievienots departamenta tiesnešu sapulces kopsavilkums, kā arī secinājumi un rekomendācijas.

Tiesu prakses apkopojumu sagatavoja Latvijas Universitātes profesore Valentija Liholaja.

Apkopojums "Noziedzīgu nodarījumu par smagiem miesas bojājumiem kvalifikācijas jautājumi tiesu praksē (Krimināllikuma 125., 127. - 129., 131., 132.pants) un to kopība ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem" pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/Tiesu prakses apkopojumi/ Krimināltiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211