Ar katru gadu administratīvajās tiesās pieaug publisko iepirkumu lietu skaits un secīgi arī paplašinājies Augstākajā tiesā izskatīto jautājumu spektrs. Tas rosinājis Administratīvo lietu departamentu apkopot līdz šim Augstākās tiesas praksē aplūkotos publiskā iepirkuma procedūru piemērošanas un tiesiskuma kontroles aspektus, tādējādi radot gan iespēju vienveidot turpmāko tiesu praksi, gan arī iespēju ieinteresētajām personām iepazīties ar līdzšinējām tiesas atziņām vienkopus.

Apkopojuma pamatā ir Augstākās tiesas nolēmumi, kas publisko iepirkumu lietās sagatavoti laikā no 2004. gada līdz 2014.gadam, kā arī atsevišķas tiesas atziņas par vispārīgiem tiesību jautājumiem. Ņemot vērā, ka šajā laika posmā ir mainījies speciālais tiesiskais regulējums, atsevišķi nav aplūkoti tie nolēmumi, kuros paustās atziņas saistītas vienīgi ar regulējuma maiņu vai kuros piemērotās tiesību normas šobrīd vairs nav spēkā.

Apkopojumā, īpaši to neuzsverot, izmantoti arī nolēmumi, kuri pieņemti saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem, ņemot vērā, ka līdz šim praksē paustās atziņas attiecināmas uz tiesisko regulējumu, ciktāl tas gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem, gan valsts un pašvaldību iepirkumiem ir līdzīgs.

Tāpat izmantoti arī nolēmumi, kuri pieņemti saistībā ar koncesijas procedūru, ja tajos pēc analoģijas piemērotas Publisko iepirkumu likuma normas. Atsevišķi gan koncesijas procedūra netiek aplūkota, jo līdz šim nav taisīti nolēmumi, kuros būtu piemērots šobrīd spēkā esošais tiesiskais koncesijas līguma noslēgšanas regulējums – Publiskās un privātās partnerības likums – pēc būtības.

Tā kā Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā iedzīvināts Eiropas Savienības tiesiskais regulējums, likumu normu interpretācijā un piemērošanā izmantojama arī Eiropas Savienības Tiesas judikatūra. Tādēļ apkopojums papildināts arī ar Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas atziņām gan jautājumos, kas bijuši aktuāli Augstākajā tiesā, gan arī attiecībā uz tādiem iepirkumu aspektiem, par kuriem Latvijā prakse vēl nav attīstījusies.

Apkopojumu veikusi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdze Mg.iur. Līva Skujiņa. Apkopojums sagatavots sadarbībā ar Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentu un Judikatūras nodaļu.

Pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvās tiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211