Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments apkopojis kasācijas instances atziņas saistībā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma piemērošanu. Apkopojumā ietvertas Augstākās tiesas nolēmumos paustās atziņas, kā arī Administratīvās apgabaltiesas spriedumos paustās atziņas lietās, kurās Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību, pamatojoties uz to, ka tai nav radušās šaubas par pārsūdzētā sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Pētījumā apkopotas tiesas atziņas, kas atspoguļotas laikā no 2004.gada 1.februāra līdz 2015.gada 31.maijam pieņemtajos nolēmumos.

Augstākajā tiesā izskatītajās lietās Dzīvesvietas deklarēšanas likums pamatā piemērots saistībā ar ziņu par dzīvesvietas deklarēšanu anulēšanu. Tomēr pārskatāmības labad tiesas nolēmumos paustās tēzes sagrupētas sīkāk, atsevišķi izdalot tēzes, kas saistītas ar dzīvesvietas deklarēšanas mērķi, dzīvesvietas deklarēšanas fakta saistību ar tā pamatā esošajām civiltiesiskajām attiecībām, kā arī dzīvesvietas jēdzienu. Atsevišķa nodaļa veltīta ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanas pamatiem, procesuāli tiesiskajiem jautājumiem, kā arī atziņām, kuras saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanu paustas nolēmumos citās lietu kategorijās, piemēram, sociālo tiesību jomā un nodokļu tiesībās.

Kopsavilkumā apkopoti galvenie secinājumi, kas izriet no aplūkotās tiesu prakses.

Administratīvo lietu departamenta praksi apkopojusi departamenta zinātniski analītiskā padomniece Inga Bērtaite.

Apkopojums par Administratīvo lietu departamenta praksi lietās par dzīvesvietas deklarēšanu izlasāms Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Administratīvajās tiesībās. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211