Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa ir sagatavojusi Senāta atziņu apkopojumu civillietās, kas attiecas uz galvojumu. Apkopojums sagatavots nolūkā sniegt pārskatu par Senāta aktuālo judikatūru.

Atziņas sniedz pārskatu par Senāta judikatūru saistībā ar Civillikuma tiesību normām, kas regulē galvojuma tiesisko institūtu (1692.–1715. pants). Senāta atziņas sakārtotas šādos jautājumos: galvojuma jēdziens un veidi; galvojuma nošķiršana no citiem tiesību institūtiem; galvojuma līguma forma un saturs; galvojuma līguma dalībnieku tiesības un pienākumi; galvinieka atbildība; galvojums galvenā parādnieka maksātnespējas procesā; citi ar galvojumu saistīti jautājumi.

Apkopojumā apkopotas atziņas no Senāta nolēmumiem, kas pieņemti laikā no 2005.gada līdz 2019.gadam. Piezīmēs iekļautas atziņas arī no Senāta Civilā kasācijas departamenta nolēmumiem, kas pieņemti 20.gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados.

 

Tiesu prakses apkopojumu “Galvojums 2005–2019skatiet Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211