Senātā apkopota tiesu prakse par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu. Apkopojums sagatavots līdzdarbojoties Tiesībsarga biroja Latvijas tiesu prakses analīzes un plašāka pētījuma sagatavošanā par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu.

Šajā apkopojumā pamatā aplūkoti Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi lietās, kas izskatītas laikā no 2017.gada līdz 2020.gadam. Apkopojumā analizēti tādi jautājumi kā medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana, grozīšana un atcelšana, personas dalības tiesas sēdē izlemšana un citu procesuālo tiesību nodrošināšana, kā arī atsevišķi izdalīta tiesu prakse kaitējuma kompensācijas noteikšanā.  

Apkopojumā ietvertas ne tikai Senāta atziņas, bet arī īss ieskats konkrēto lietu faktiskajos aprakstos, kas ļauj izprast jautājumu izlemšanai nozīmīgus apstākļus. Jāņem vērā, ka lietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu tiek skatītas slēgtā tiesas procesā, tādējādi tiesu nolēmumi nav publiski pieejami.

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas regulējums ir būtiski grozīts ar 2020.gada 11.jūnija likumu „Grozījumi Kriminālprocesa likumā”, kas stājās spēkā 2020.gada 6.jūlijā. Šajā apkopojumā publiskoto atziņu turpmākā piemērošanā īpaša rūpība pievēršama izmaiņām normatīvajā regulējumā, kas var ietekmēt atziņu aktualitāti. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211