Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi un sistematizējusi Senāta atziņas civillietās, piemērojot likumu normas, kas nosaka noilguma un prekluzīvos termiņus.

Senāta atziņas sakārtotas šādos jautājumos: noilguma termiņu uzskaite un piemērošana; noilguma un prekluzīvie termiņi pēc regulējuma jomas – saistību tiesības, lietu tiesības, ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, komerctiesības, darba tiesības, dzīvojamo māju pārvaldīšana, dzīvojamo telpu īre, apdrošināšanas tiesības, maksātnespējas tiesības, prasības par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu, kravu starptautiskais autopārvadājums termiņš procesuālas darbības veikšanai.

Apkopojumā iekļauti 99 Senāta nolēmumi, kas pieņemti laikā no 2002.gada līdz 2020.gadam.

Apkopojums papildināts ar fragmentiem no Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem, kuros tiesību normās noteikto termiņu piemērošana vērtēta no pamattiesību viedokļa, kā arī Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem un ģenerāladvokātu secinājumiem, kur aplūkoti nacionālajās tiesībās noteiktie termiņi Eiropas Savienības tiesību piemērošanai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211