Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi Senāta prakses apkopojumu, kurā iekļautas Civillietu departamenta atziņas jautājumā par pierādīšanas pienākuma sadali prasībās, kas izriet no dažādiem pamatiem.

Apkopojumā izmantotie Senāta nolēmumi  pieņemti laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam, kā arī atsevišķi senāki nolēmumi.

Senāta atziņas sakārtotas pēc likumu pantiem, uz kuriem galvenokārt tās attiecas. Pie Civilprocesa likuma normām, un it īpaši pie 93. panta, atrodamas atziņas, kas noteic vispārīgos principus attiecībā uz pierādīšanas pienākumu.

Civilprocesa likumā noteikts, ka tiesa noskaidro lietas apstākļus, pārbaudot pierādījumus, kuri iegūti likumā noteiktajā kārtībā. Civilprocesā puses realizē savas procesuālās tiesības sacīkstes formā. Likuma 93.pants noteic, ka katrai pusei jāpierāda tie fakti, uz kuriem tā pamato savus prasījumus vai iebildumus. Prasītājam jāpierāda savu prasījumu pamatotība. Atbildētājam jāpierāda savu iebildumu pamatotība.

Apkopojums “Pierādīšanas pienākuma sadale civillietās. 2017–2021” pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Tiesu prakse/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211