Šodien, 24.maijā, Senātā viesojās Eiropas Savienības Tiesas tiesnese prof. Ineta Ziemele. Viņa tikās ar visu trīs departamentu senatoriem.

Uzrunā Civillietu departamenta priekšsēdētājs Normunds Salenieks sacīja: “Gan Eiropas Savienības Tiesā, gan Senātā esam Eiropas tiesneši. Mūsu nolēmums Senātā pabeidz nacionālo tiesvedības procesu, tāpēc Senātam jāpārrauga arī jebkura regulējuma atbilstība pamattiesību normām, tai skaitā Eiropas Savienības Pamattiesību hartai. Mums par šo tiesību avotu jāatceras ne tikai gatavojot prejudiciālos jautājumus kolēģiem Luksemburgā, bet arī ikdienā, kad piemērojam Eiropas Savienības tiesības kasācijas tiesvedības ierosināšanas atteikumos, kasācijas tiesvedībā izskatāmās lietās un dažādos citos procesos Senātā”.

Tiesnese Ineta Ziemele savā uzrunā analizēja aktuālos Eiropas Savienības Tiesas nolēmumus par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu. Viņa arī dalījās pieredzē par būtiskajiem darba principiem Eiropas Savienības Tiesā, kad izšķirami sarežģīti tiesībpolitikas jautājumi, kuriem būs tūlītēja un vispārēja ietekme Eiropas Savienības tiesību telpā. Eiropas Savienības Tiesas un nacionālo tiesu dialogam prejudiciālo nolēmumu formātā ir būtiska loma Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanas vienotai izpratnei, tāpēc, atzīmējot Latvijas tiesu kvalitatīvi sagatavotos prejudiciālo jautājumu nolēmumus, tiesnese Ziemele vēlreiz akcentēja arī šī institūta nozīmi un pienesumu tiesību pareizai piemērošanai.

Senatorus interesēja jautājumi par atsevišķiem Eiropas Savienības tiesību principiem, par Pamattiesību hartas tvēruma veidošanu.

Nobeigumā tika atzīmēts, ka šādas tikšanās ir vērtīgas un noderīgas.

Informācijai: Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai Senāts Eiropas Savienības Tiesā vērsies ar vismaz 8 prejudiciālo jautājumu nolēmumiem, kuros uzdotie jautājumi tieši attiecas uz Pamattiesību hartas interpretāciju un piemērošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa