Liecinieku klātbūtnes nodrošināšana, novēloti iesniegti pierādījumi un nepieciešamība iegūt papildu pierādījumus ir vieni no biežākajiem cēloņiem ilgām tiesvedībām – liecina procesos iesaistīto aptaujas rezultāti. Aptaujā, ko veica Augstākās tiesas izveidotā darba grupa, piedalījās gandrīz 1000 tiesnešu, advokātu un prokuroru.

Ar 10.februāra lēmumu Tieslietu padome aicināja Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kas izvērtētu civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus Latvijas tiesās. Darba grupā ir pieaicināti trīs senatori, advokatūras, prokuratūras un Ārlietu ministrijas pārstāvji, kā arī Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas pārstāvji. Pirmajā darba grupas sanāksmē līdzās citiem jautājumiem saistībā ar tiesvedības ilgumu pētījuma uzsākšanu tika nolemts sarīkot aptauju, lai uzklausītu dažādajās tiesvedības procesa stadijās un procesuālajos statusos iesaistīto amatpersonu viedokļus par pastāvošajām problēmām saistībā ar tiesvedības procesa ilgumu un iespējamajiem risinājumiem.

Darba grupas sagatavotā aptauja par ilgu tiesvedību cēloņiem guva lielu atsaucību, aptaujā piedalījās 256 tiesneši, 321 prokurors un 372 advokāti. Aptaujas dalībnieki izteica viedokli par kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā novērotajiem tiesvedības ātrumu negatīvi ietekmējošajiem faktoriem, izmantotajiem tiesvedības novilcināšanas līdzekļiem un procesuālajiem līdzekļiem tiesvedības novilcināšanas nepieļaušanai, kā arī sniedza ierosinājumus, kādas izmaiņas būtu nepieciešamas tiesvedības ilguma samazināšanai – iespējamie normatīvā regulējuma grozījumi, tiesu resursu papildināšana, tiesnešu tālākizglītība un citi risinājumi.

Darba grupa novērtē aptaujas dalībnieku ieguldījumu atbilžu sagatavošanā un pateicas katram tiesnesim, prokuroram un advokātam, kas bija atsaucīgi un izteica savu viedokli. Saņemtās atbildes būs noderīgas turpmākajā darba grupas darbā.

Sanāksmē 16.aprīlī darba grupas locekļi vienojās, ka turpmākais darbs tiks sadalīts pēc procesuālā regulējuma, veicot apkopoto priekšlikumu un viedokļu sākotnējo analīzi un izvērtējumu. Atsevišķi tiks pētīts jautājums par tiesas sēžu atlikšanu lietas dalībnieku darbnespējas dēļ.

Saskaņā ar Tieslietu padomes lēmumu apkopojumu par tiesvedību ilgumu ietek mējošajiem faktoriem un izpētes gaitā izdarītajiem secinājumiem Tieslietu padomei jāiesniedz līdz 1.oktobrim.

Ieskats aptaujas anketā sniegtajās atbildēs

 

Kā nozīmīgākie tiesvedības ātrumu civillietās negatīvi ietekmējošie faktori tika norādīti (atbildes pēc respondentu skaita):

Tiesneši

Prokurori

Advokāti

Dokumentu nosūtīšana uz ārvalstīm (95)

Novēloti iesniegti pierādījumi (92)

Lietas dalībnieku rīcība tiesas sēdes laikā (“procesuālais huligānisms”) (87)

Atbildētāja neierašanās (22)

Liecinieku neierašanās (20)

Lietas sarežģītība (18)

 

Tiesas (tiesneša) darba laika plānošana (173)

Novēloti iesniegti pierādījumi (154)

Lietas dalībnieku rīcība tiesas sēdes laikā (“procesuālais huligānisms”) (150)

 

Kā nozīmīgākie tiesvedības ātrumu krimināllietās negatīvi ietekmējošie faktori tika norādīti (atbildes pēc respondentu skaita)

Tiesneši

Prokurori

Advokāti

Liecinieku klātbūtnes nodrošināšana (77)

Apsūdzētā neierašanās (70)

Pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāte (52)

Liecinieku klātbūtnes nodrošināšana (261)

Apsūdzētā neierašanās (257)

Lietas sarežģītība (150)

Liecinieku klātbūtnes nodrošināšana (165)

Pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāte (155)

Lietas sarežģītība (99)

 

Kā nozīmīgākie tiesvedības ātrumu administratīvajās lietās negatīvi ietekmējošie faktori tika norādīti (atbildes pēc respondentu skaita)

Tiesneši

Prokurori

Advokāti

Nepieciešams iegūt papildu pierādījumus (70)

Liecinieku neierašanās (58)

Lietas sarežģītība (47)

Liecinieku neierašanās (97)

Lietas sarežģītība (93)

Nepieciešams iegūt papildu pierādījumus (73)

 

Nepieciešams iegūt papildu pierādījumus (136)

Lietas sarežģītība (118)

Nekvalitatīvi procesuālie dokumenti (78)

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja

Anita Zikmane