Šonedēļ sākusies un līdz oktobra beigām turpināsies Augstākās tiesas klientu aptauja ar mērķi noskaidrot klientu vērtējumu Augstākās tiesas darba organizācijai un kvalitātei.

Aptaujas anketas un kastītes aizpildīto anketu ievietošanai atrodas tiesas vestibilā, gaiteņos pie tiesas zālēm, kā arī Senāta un tiesu palātu kancelejās. Ikviens klients, kas apmeklē Augstāko tiesu, aicināts aizpildīt tiesas darba novērtēšanas anketu. Sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un atbildes būs konfidenciālas.

Tiesas klienti ir sadalīti divās grupās: sabiedrība - lietu dalībnieki, liecinieki, cietušie un citi, kā arī juristi - prokurori, advokāti, advokātu palīgi un pilnvarotās personas. Katrai grupai ir līdzīgas, tomēr mazliet atšķirīgas aptaujas anketas. Juristiem anketas tiks nosūtītas arī elektroniski, izmantojot prokuratūras un Advokātu padomes centralizētās e-listes.

Aptaujas anketās klienti lūgti novērtēt Augstākās tiesas darbu kopumā un dažādos aspektos (piemēram, lietas izskatīšanas termiņi, procesuālie dokumenti, informācijas pieejamība par tiesas procesu u.c.), Augstākās tiesas darba organizāciju (darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks, informācija par materiāliem lietā un lietas virzību, nolēmumu pieejamība noteiktajā laikā u.c.), tiesas darbinieku darbu (atbildes uz telefona zvaniem, laipnība, kompetence, atbilžu precizitāte u.c.), Augstākās tiesas dokumentiem (savlaicīga saņemšana, saprotamība, pareizrakstība, tiesas sēdes protokola precizitāte) un nolēmumiem (argumentācija, valoda, judikatūra u.c.). Klienti arī aicināti sniegt savus ieteikumus Augstākās tiesas darba uzlabošanai.

2010. gada nogalē projekta „Tiesvedības kvalitāte Latvijā” ietvaros tiesu klientu aptaujas kā tiesu darba mērīšanas metodi aprobēja Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC). Augstākā tiesa nebija starp astoņām pilottiesām, kurās aptauja tika veikta, tādēļ tā saviem spēkiem veic padziļinātu aptauju par Augstākās tiesas sniegtajiem pakalpojumiem.

Kā norādīts LTMC pētījumā, ierastās tiesu darba kvalitātes mērīšanas metodes Latvijā ir statistikas dati par lietu virzību un nolēmumu skaitu. Kaut arī tas ir nepieciešams un būtisks tiesu darba atspoguļojums, tomēr, orientējoties tikai uz statistikas datu analīzi, tiek iegūts vienpusīgs un nepilnīgs redzējums par tiesas darba kvalitāti. Nenoskaidrojot tiesas klientu vērtējumu, nevar pilnvērtīgi uzlabot tiesas darbu. Īpaši svarīgi tas ir šobrīd, kad Latvijas tiesas, tai skaitā Augstākā tiesa, ir pārpludināta ar tiesu lietām un tiesvedības procesi ir ļoti ilgi, tādēļ jāmeklē iekšējās rezerves tiesas darba efektivizēšanai.

Lai veiktu praktiskus uzlabojumus tiesas darbā, svarīgāk par vispārēju sabiedrības viedokli par uzticēšanos tiesu varai ir noskaidrot konkrētus vērtējumus un priekšlikumus no cilvēkiem, kas bijuši reālā saskarsmē ar tiesas darbu. LTMC pētījums parādīja, ka tiesas klienti - procesa dalībnieki un juristi - tiesas darbu vērtē atzinīgāk nekā sabiedrība kopumā: SKDS aptauja uzrāda aptuveni 33% sabiedrības uzticību tiesām, savukārt LTMC pētījums – 79% klientu uzticēšanos tiesām, arī 74% aptaujāto juristu norādīja, ka uzticas Latvijas tiesu sistēmai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211