Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi lietās par sauszemes transportlīdzekļu un to īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, analizējot Senāta Civillietu departamenta 2004. un 2005. gada spriedumus. Apkopojumu sagatavojusi Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa sadarbībā ar Senāta Civillietu departamentu.

Kā liecina pētījums, pirmās un otrās instances tiesas likumus kopumā piemēro pareizi, kaut gan tiesību normu izvēlē un iztulkošanā sastopami arī pārkāpumi.

Pētījumā aplūkoti gadījumi, kad apdrošinātājs atteicies izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, jo persona pieļāvusi rupju neuzmanību, piemēram, vadot automašīnu nogurumā, nepaziņojot par automašīnas ieķīlāšanu, neveicot automašīnas tehnisko apskati vai pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Analizēti arī apdrošināšanas noteikumu pārkāpumi, tiesu prakse par zaudējumu atlīdzības piedziņu no vainojamās personas un transporta līdzekļa īpašnieka atbildība par kapa pieminekļa uzstādīšanu negadījumā cietušajam, kā arī gadījumi, kad viens no apdrošināšanas riskiem ir ceļu satiksmes negadījums.

Pētījuma autori atzīst, ka pirmās un otrās instances tiesu tiesnešiem nepieciešams organizēt seminārus un mācības, lai sekmētu vienveidīgu tiesu praksi. Apkopojuma rezultāti ar pirmās un otrās instances tiesu tiesnešiem tika apspriesti arī seminārā Latvijas tiesnešu konferencē 2005. gada 13. maijā.

Tiesu prakses apkopojums ir pieejams Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Civiltiesībās

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Ilze Eida, Augstākās tiesas preses sekretāra p.i.

E-pasts: ilze.eida@at.gov.lv, tālrunis: 7020395