Procesuālos dokumentus tiesā var iesniegt gan papīra, gan elektroniskā formā. Likuma prasība iesniegt procesuālā dokumenta norakstus atbilstoši procesa dalībnieku skaitam vienlīdz attiecas gan uz papīra, gan elektroniskā formā iesniegtajiem procesuālajiem dokumentiem.

Izņēmums no minētās prasības attiecas uz iestādēm nosūtāmajiem procesuālajiem dokumentiem. Lai taupītu finanšu resursus un saudzētu dabas resursus, kā arī ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 114.1pantu, procesuālos dokumentus iestādēm Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments nosūta elektroniskā formā. Tādēļ pārējiem procesa dalībniekiem nav nepieciešams nodrošināt iesniegto procesuālo dokumentu norakstus papīra formā nosūtīšanai iestādei.

Savukārt nosūtīt procesuālos dokumentus elektroniskā formā privātpersonām (fiziskajām personām, privāto tiesību juridiskajām personām vai šādu personu apvienībām) Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments var vienīgi gadījumā, ja attiecīgā privātpersona saziņai ar Augstāko tiesu izmanto elektronisko saraksti. Šādu gadījumu līdz šim ir salīdzinoši maz. Pārējos gadījumos tiesā saņemto procesuālo dokumentu, tostarp elektroniski saņemto dokumentu, noraksti privātpersonām nosūtāmi papīra formā, tādēļ procesuālā dokumenta iesniedzējam jānodrošina nepieciešamais dokumentu norakstu skaits papīra formā.

Procesuālo dokumentu norakstus papīra formā procesa dalībnieks var iesniegt pats vai arī lūgt tiesai izgatavot to atvasinājumus, pirms tam sedzot dokumentu atvasinājumu izgatavošanas izmaksas atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumiem Nr.96 „Tiesu sniegtie maksas pakalpojumi un samaksas apmērs”. Procesuālo dokumentu atvasinājumu izgatavošanas izmaksas sedzamas, veicot pārskaitījumu uz Augstākās tiesas kontu, maksājumā norādot lietas numuru un mērķi:

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

Reģistrācijas Nr.90000068892

Konta Nr.LV57TREL2280561005000

Valsts kase TRELLV22.

Nepieciešamo procesuālo dokumentu norakstu nenodrošināšana ir pamats attiecīgā procesuālā dokumenta atstāšanai bez virzības.


Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv