Tiesu varas loma, sekmējot un uzturot likumu varu – tāda bija starptautiskās tieslietu konferences tēma, ko 2. un 3. jūlijā Rīgā organizēja ASV vēstniecība sadarbībā ar Latvijas Republikas Augstāko tiesu un Tieslietu ministriju.

ASV Augstākās tiesas tiesnesis Semjuels Elito, kas bija tieslietu konferences goda viesis, uzsvēra nepieciešamību panākt, lai sabiedrība paļautos uz tiesas spriedumiem un tos saprastu. Sabiedrības uzticība tiesām panākama ar skaidriem, taisnīgiem spriedumiem, kas pieņemti atklāti un tiek publiskoti. Tiesu nolēmumiem jābūt pieejamiem internetā un tiem jābūt uzrakstītiem tādā valodā, lai ikviens varētu saprast tajos sacīto. Tiesnešu pienākums ir stiprināt sabiedrības apziņu, ka norma „viens likums visiem” darbojas, ka grāmatās ierakstītie likumi neatšķiras no tiesu prakses, sacīja Elito. Arī tam valsts pilsonim, kas saņem sodu, no tiesas zāles jāaiziet ar sapratni, ka tas ir atbilstoši likumam, un ar mierinājumu, ka līdzīgās situācijās arī pret citiem likums būs tāds pats. Likumu vara rada zināmu mieru sabiedrībā, bet nevienāda attieksme, aizdomas par korupciju – vieš valstī nemieru.

ASV tiesās maksimāli daudz materiālu tiek iesniegti elektroniski un ir publiski pieejami, kas palīdz nodrošināt tiesas procesa caurskatāmību. Līdz ar to vairojas sabiedrības uzticēšanās tiesām. Patlaban ASV ir aktuāls jautājums par to, vai atļaut tiešraides no tiesu procesiem.

Taču arī ASV tiesu sistēmai būtisks ir jautājums, kā saglabāt uzticību tai. Elito atklāja, ka viens no stingrākajiem nosacījumiem tiesnešu atlasē ir pamatīga pieredze jurisprudencē, pie tam dažādās jomās. Otrkārt, apmācība visa mūža garumā. Savukārt valstij jānodrošina tiesnešiem pienācīgs atalgojums un drošība.
Elito uzsvēra, ka Rīgā notiekošā konference ir vērtīga gan Latvijas, gan Amerikas juristiem, jo notiek abpusēja apmaiņa pieredzē un viedokļos. Tiesiskums un likumu prasību ievērošana valstī ir augsne ekonomiskajai labklājībai. ASV vēstniece Beilija norādīja, ka ASV mērķis ir ekonomiskās sadarbības stiprināšana starp Latviju un Ameriku. Tādēļ Amerikai ir svarīgi, lai Latvija ir droša un tiesiska valsts. ASV Augstākās tiesas tiesnesis stāstīja, ka Amerikā starp štatiem notiek pat cīņa par uzņēmēju piesaisti, piedāvājot stabilākas drošības garantijas. Tirdzniecība un saimnieciskā darbība prasa garantijas, tādēļ stipra tiesu vara ir arī valsts ekonomiskās attīstības nosacījums, uzsvēra Elito.

Vairāk nekā 200 tiesneši un citu tiesu sistēmai piederošu profesiju pārstāvji, tiesību zinātņu speciālistu, augstskolu mācībspēku un valsts amatpersonu no septiņām dažādām valstīm starptautiskajā tieslietu konferencē klausījās un diskutēja par tiesu sistēmas neatkarību, ētiku un caurskatāmību, attiecībām ar presi un likumdevējvaru un citiem jautājumiem. Konferencē piedalījās arī ārvalstu eksperti – ASV Augstākās tiesas tiesnesis Semjuels Elito, akadēmiķi no ASV Džefrijs Hazards, Ronalds Rotunda, kā arī augsta līmeņa pārstāvji no Moldovas, Gruzijas, Rumānijas, Igaunijas un Lietuvas.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211