Piektdien, 12.decembrī Augstākajā tiesā (AT) notiks seminārs apgabaltiesu tiesnešiem. Tas tiek organizēts atsevišķi Civillietu tiesu kolēģijas un Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem, pārrunājot aktuālus tiesu prakses jautājumus.

Latvijas Universitātes profesore Valentija Liholaja Krimināllietu tiesu kolēģiju tiesnešiem lasīs lekciju par tiesu praksi krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu. Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande iepazīstinās klātesošos ar Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļas veikto apkopojumu par tiesu praksi, nosakot sodus pēc Krimināllikuma 233.panta 3.daļas, tiesnese Aija Branta – par aktuālākajiem jautājumiem, izskatot lietas apelācijas kārtībā.  

Apgabaltiesu Civillietu tiesas kolēģiju tiesnešu semināra darba kārtībā: goda un cieņas civiltiesiskā aizsardzība – Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Latvijas tiesu prakse, ar kuru iepazīstinās Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta pētnieks Artūrs Kučs un AT senators Zigmants Gencs. Par lietām par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu ziņos AT Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.

Augstākā tiesa līdzīgus seminārus organizē divas reizes gadā, iepriekš šāds pasākums notika 2003.gada maijā.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv