Nākamnedēļ Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā bija plānots pirmoreiz iztiesāt lietu rakstveida procesā. Taču apsūdzētais, kurš lūdz mīkstināt viņam piespriesto sodu, nepiekrīt rakstveida procesam, tādēļ lietas iztiesāšana tiek atlikta un uz mutvārdu procesu apelācijas sūdzības iesniedzējam var nākties gaidīt vairākus mēnešus.

Šī gada 19. martā pieņemtie grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas stājās spēkā ar 1. jūliju, paredz apelācijas instances tiesā krimināllietu iztiesāšanu ne tikai mutvārdu, bet arī rakstveida procesā. Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis Jānis Tiltiņš, kurš ir referējošais tiesnesis pirmajā atliktajā lietā, pieļauj iespēju, ka rakstveida procesu apelācijas lietu iztiesāšanā tomēr neizdosies bieži izmantot, jo sūdzību iesniedzēji gribēs, lai lieta tiek no jauna skatīta mutvārdu procesā un viņiem ir iespējas piedalīties un mutvārdos sniegt paskaidrojumus.

Grozījumi Kriminālprocesa likuma 559. panta 4. daļā paredz, ka krimināllietu apelācijas instancē var iztiesāt rakstveida procesā, ja apelācijas sūdzībā vai protestā ir izteikts lūgums tikai par piespriestā soda mīkstināšanu vai arī tajā norādīts uz apstākļiem, kuru dēļ pirmās instances tiesas nolēmums katrā ziņā jāatceļ, un ja pret to neiebilst prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar.

Lietu rakstveida procesā, tāpat kā mutvārdu procesā, iztiesā tiesa trīs tiesnešu sastāvā. Lēmumā par lietas pieņemšanu iztiesāšanai rakstveida procesā norāda tiesas sastāvu, kādā lieta tiks iztiesāta, un prokurors vai persona, kuras tiesības izskatāmā sūdzība vai protests aizskar, var pieteikt noraidījumu tiesas sastāvam vai atsevišķam tiesnesim, kā arī iesniegt iebildumus pret lietas iztiesāšanu rakstveida procesā. Prokuroram ir tiesības iesniegt viedokli par apelācijas sūdzību. Lēmumā par lietas pieņemšanu iztiesāšanai rakstveida procesā norāda arī nolēmuma pieejamības dienu.

Rakstveida procesā apelācijas instances tiesa lietu izskata bez pierādījumu pārbaudes. Kriminālprocesa likums papildināts ar 561.1 pantu, kas nosaka, ka šādos gadījumos lietu izskata pēc lietā esošajiem materiāliem, ievērojot apelācijas instances tiesas kompetenci. Gadījumos, kad saņemti iebildumi no prokurora, apsūdzētā vai cietušā, tiesa pieņem lēmumu par lietas iztiesāšanu mutvārdu procesā. Lēmumu iztiesāt lietu mutvārdu procesā tiesa var pieņemt arī pēc savas iniciatīvas.

Savukārt gadījumos, kad augstāka līmeņa tiesnesis izskata sūdzības par lēmumiem ar sprieduma izpildi saistītos jautājumos, grozījumi Kriminālprocesa likuma 651. pantā nosaka tikai rakstveida procesu. Sūdzību izskata pēc lietā esošajiem materiāliem, un tiesneša lēmums nav pārsūdzams. Kopš jūlija Krimināllietu tiesu palātā rakstveidā jau izskatītas vairākas šādas sūdzības. Arī nākamnedēļ paredzēts izskatīt sūdzību par noraidītu lūgumu par atbrīvošanu no soda izciešanas sakarā ar slimību.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211