Tiesu namu aģentūra izdevusi mācību grāmatu “Administratīvās tiesības”, kas ir otrais, papildinātais izdevums 2016.gadā izdotajai grāmatai.

Pazīstamie un savu nozari labi pārzinošie administratīvo tiesību speciālisti – Edvīns Danovskis un senatores Jautrīte Briede un Anita Kovaļevska – analizējuši attiecīgo tiesību aktu piemērošanu atbilstoši to jaunākajām, aktuālajām redakcijām.

Kopš 2016.gada administratīvās tiesības Latvijā mainījušās. Būtiskākās izmaiņas saistītas ar 2018.gadā pieņemto Administratīvās atbildības likumu un Trauksmes celšanas likumu, 2019.gadā pieņemtajiem grozījumiem Valsts kontroles likumā, kā arī 2020.gadā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu.

Līdzās papildinātam un precizētam izmantoto avotu sarakstam, kurš ietver gan literatūru, gan tiesību aktu uzskaitījumu, gan tiesu praksi, jaunajā izdevumā atrodams arī darbā izmantoto jēdzienu rādītājs.

Grāmata galvenokārt paredzēta kā mācību līdzeklis administratīvo tiesību apguvējiem, taču tā papildinās jebkura lasītāja zināšanas administratīvo tiesību jautājumos, ar kuriem var nākties saskarties ikvienam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211