Satversmes tiesa 13.martā pieņēma spriedumu lietā Nr.2019-13-01 “Par Civilprocesa likuma 464.panta 4.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam” – par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību civilprocesā rezolūcijas veidā. Satversmes tiesas atzina, ka šī norma ir atbilstoša Satversmei.

Ņemot vērā civiltiesisko attiecību ietekmi uz personas tiesībām, kasācijas instances tiesas funkcijas un kasācijas tiesvedības īpatnības, kā arī šā lēmuma pieņemšanas procesu un pamatu, Satversmes tiesa secināja, ka pamatojuma princips neprasa lēmumā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību civillietā norādīt tā motivāciju.

Satversmes tiesa secināja, ka lēmums par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību civillietā atbilstoši Civilprocesa likuma 464.pantam tiek pieņemts koleģiāli un vienbalsīgi. Šā lēmuma koleģiāla pieņemšana nodrošina vispusīgu vērtējumu jautājumā par to, vai ir pamats ierosināt kasācijas tiesvedību pēc konkrētās kasācijas sūdzības.

Tiesnešu kolēģijai ir pienākums atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu tad, ja kasācijas sūdzība neatbilst tai likumā noteiktajām formālajām prasībām. Savukārt, lai pieņemtu lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, tiesnešu kolēģijai savas rīcības brīvības ietvaros jāpārliecinās par judikatūras esību vai tiesu prakses vienotību un tiesību tālākveidošanas nepieciešamību kasācijas sūdzībā norādītajos tiesību jautājumos, kā arī pārsūdzētā sprieduma atbilstību judikatūrai vai tajā ietvertā lietas iznākuma pareizību. Satversmes tiesa atzina, ka lēmumā par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību ietvertā norāde uz tā tiesisko pamatu sniedz personai pietiekamu informāciju par atteikuma iemesliem.

 

Satversmes tiesas atziņas šajā lietā vērtējamas kā īpaši būtiskas, jo tajās ir norādīts, kāda ir kasācijas instances loma un funkcija Latvijā. 

Satversmes tiesa norāda – kasācijas instancei ir būtiska loma Latvijas tiesību sistēmā gan publiski tiesiskajās, gan lietas dalībnieku interesēs. Šīs abas intereses ir nepieciešams savstarpēji līdzsvarot. Tomēr publiski tiesiskajām interesēm kasācijas instances tiesā ir galvenā nozīme. Kasācijas instances tiesas primārais uzdevums ir nodrošināt vienveidīgu tiesību normu interpretāciju un piemērošanu. Satversmes tiesa atzina, ka likumdevējam ir jānodrošina, ka kasācijas tiesa efektīvi īsteno savas funkcijas, citstarp atslogojot to no nepamatotu sūdzību izskatīšanas un nebūtisku uzdevumu veikšanas.

Satversmes tiesas spriedums:

Satversmes tiesas preses relīze par spriedumu

 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211