2004. gada 7. maijā Augstākajā tiesā notiks seminārs apgabaltiesu Civillietu tiesu kolēģiju (461. telpā) un Krimināllietu tiesu kolēģiju (146. telpā) tiesnešiem. Šādi pasākumi tiek tradicionāli rīkoti divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, un tajos diskutē par aktuāliem tiesu prakses jautājumiem.

Programmu, pamatojoties uz apgabaltiesu ieteikumiem, sastāda Augstākās tiesas speciālisti, ziņojumus sniedz gan Augstākās tiesas senatori un tiesneši, gan zinātnieki. Pasākuma norise plānota no plkst. 10. 00 līdz 13.00.

Apgabaltiesu Civillietu tiesas kolēģiju tiesnešu semināra dalībnieki šoreiz varēs noklausīties senatoru R. Krauzi - par tiesu praksi, izbeidzot telpas īres līgumu; un senatoru I. Fridrihsonu – par aktuālām tiesu prakses problēmām, piemērojot Civillikuma ģimenes tiesību normas. Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs G. Aigars runās par tiesneša un tiesas lēmuma pārsūdzēšanu.

Savukārt apgabaltiesu Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu semināra darba kārtībā iekļauts LU juridiskās fakultātes prodekānes K. Stradas-Rozenbergas ziņojums par tiesu praksi pierādījumu pārbaudes neizdarīšanā tiesas izmeklēšanas laikā un Augstākās tiesas senatoru V. Vietnieka vai P. Gruziņa priekšlasījums par notiesātajam nosacītā soda laikā uzlikto pienākumu noteiktā laikā novērst radīto kaitējumu.